OCMW - Raad

van woensdag 3 april 2019

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 maart 2019. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Marc Verhulst, raadslid

 

Motivering

 

Context en argumentatie

De ontwerpnotulen van de vorige zitting werden opgemaakt. Er worden geen opmerkingen gemaakt.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 74 volgens artikel 32

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van de zitting van 6 maart 2019 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 09/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

Verhuurreglement infrastructuur Komie Geire. Goedkeuring wijzigingen.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Marc Verhulst, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

Het verhuurreglement voor de infrastructuur werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 7 december 2017 en nadien gewijzigd in de zittingen van 4 januari en 8 maart 2018.

 

Context en argumentatie

Omdat sinds 2019 weer een vast bureau werd geïnstalleerd in het OCMW, is het aangewezen om een aantal bevoegdheden die in het reglement voorkomen toe te wijzen aan het vast bureau in plaats van aan de raad voor maatschappelijk welzijn naar analogie met de werkwijze binnen de gemeente.

 

Verder is het aangewezen om de gebruikte terminologie af te stemmen op de gebruikte terminologie die de gemeente hanteert in de verhuurreglementen. Daar wordt gesproken over 'lokaal bestuur' in plaats van over gemeentebestuur.

 

Tot slot is het aangewezen om de maximumcapaciteit voor het maximum aantal personen zittend in de cafetaria aan te passen van 40 naar 30 personen. Voor de brandveiligheid kan het dat er maximum 40 personen zittend in de cafetaria aanwezig zijn, maar in de praktijk is er niet voldoende ruimte om op een comfortabele manier 40 personen te laten zitten in de cafetaria. Een maximum aantal van 30 personen is wel haalbaar.

 

Dit agendapunt werd al besproken tijdens de zitting van 6 maart 2019 maar de raad besliste toen om het punt te verdagen. In het reglement staat over het reinigen door de huurder dat de “zaal in dezelfde staat moet teruggeven worden”. Voor de raadsleden was het niet duidelijk wat huurders hieronder moeten verstaan worden. De raad heeft in de zitting van 6 maart gevraagd om dit te verduidelijken in het reglement zodat er geen discussie is ten aanzien van huurders en het gewijzigd reglement dan terug te agenderen.

 

Bij navraag bij het team Sociale Hulp- en Dienstverlening blijkt echter dat elke huurder bij het afhalen van de sleutel bij de verhuurverantwoordelijken een of meerdere checklisten meekrijgt. In die checklisten worden duidelijk en zeer gedetailleerd weergegeven wat er verwacht wordt van de huurder inzake het opruimen en reinigen. Het reglement behoeft dus geen verder aanpassing op dit punt.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 78

 

Juridische basis

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 december 2017 houdende goedkeuring verhuurreglement infrastructuur Komie Geire, zoals gewijzigd

 

Beleid en financiën

 

Beleidsinformatie

 

 

Nr.

Omschrijving

Strategische doelstelling

2

Een goed georganiseerd OCMW

Operationele doelstelling

2.1

Beheer gebouwen en gronden

Actieplan

2.1.1

Onderhoud bestaande gebouwen en gronden

Actie

2.1.1.5

Onderhoud gebouw Komie Geire

 

Financiële informatie

De vereiste budgetten zijn als volgt in het financieel meerjarenplan voorzien:

 

Budgetjaar

Uitgaven (incl. btw)

Inkomsten (incl. btw)

Algemene rekening

Beleidscode

2019

 

13.020,00 euro

70500010

0951

 

Visum

Er is geen visum vereist.

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

Artikel 2 van het verhuurreglement infrastructuur Komie Geire wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 2

Het lokaal dienstencentrum Komie Geire wordt beheerd door het lokaal bestuur van Olen.

 

Artikel 2

Artikel 8, §1 van het verhuurreglement infrastructuur Komie Geire wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 8

§1. Het gebruik van de infrastructuur moet voorafgaand aangevraagd worden via de juiste toepassing op de gemeentelijke website of via het onthaal van het sociaal huis.

 

Artikel 3

Artikel 9, §3 van het verhuurreglement infrastructuur Komie Geire wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 9

§3. De reservatie wordt door het lokaal bestuur geannuleerd wanneer de verschuldigde waarborg niet betaald werd binnen de op de waarborgfactuur vooropgestelde termijn.

 

Artikel 4

Artikel 10 van het verhuurreglement infrastructuur Komie Geire wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 10

§1. Het vast bureau heeft steeds het recht om een verleende toezegging te wijzigen of in te trek-ken als het van oordeel is dat er gevaar bestaat voor de openbare orde, veiligheid of rust. Hiervoor kan geen schadevergoeding gevraagd worden.

 

§2. Een annulering van de infrastructuur moet aangevraagd worden via de juiste toepassing op de gemeentelijke website of via het onthaal van het sociaal huis. Het gebruik moet uiterlijk één maand voor de activiteit geannuleerd worden. Niet of laattijdig geannuleerde reservaties worden steeds aangerekend. In geval van overmacht kan hierop een uitzondering gevraagd worden. Het lokaal bestuur kan dan vragen aan de gebruiker om de overmacht aan te tonen.

 

Artikel 5

Artikel 15 van het verhuurreglement infrastructuur Komie Geire wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 15

Het vast bureau kan een tijdelijk of definitief toegangsverbod opleggen aan de gebruikers die de richtlijnen betreffende het gebruik van de infrastructuur niet naleven.

 

Artikel 6

Artikel 35 van het verhuurreglement infrastructuur Komie Geire wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 35

Omwille van veiligheidsredenen moet er voor elk lokaal op worden toegezien dat het maximum aantal toegelaten personen niet wordt overschreven:

 

Zaal

Maximum aantal personen zittend

Maximum aantal personen staand

Grote zaal

150

250

Vergaderzaal

20

40

Cafetaria

30

60

 

Artikel 7

Artikels 37 en 38 van het verhuurreglement infrastructuur Komie Geire worden als volgt gewijzigd:

 

Artikel 37

het lokaal bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de toegestane activiteit of het gebruik van de infrastructuur.

 

Artikel 38

Het lokaal bestuur is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de activiteiten of het gebruik van de infrastructuur.

 

Artikel 8

Artikels 40 en 41 van het verhuurreglement infrastructuur Komie Geire worden als volgt gewijzigd:

 

Artikel 40

Het lokaal bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

 

Artikel 41

Het lokaal bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-naleven van wettelijke reglementaire verplichtingen door de gebruiker.

 

Artikel 9

Artikel 43, §1 van het verhuurreglement infrastructuur Komie Geire wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 43

§1. Het lokaal bestuur heeft voor de polyvalente zaal en voor de cafetaria de volgende jaarcontracten voor Billijke Vergoeding en voor Sabam afgesloten:

-          grote zaal:

          jaarcontract voor Billijke Vergoeding voor polyvalente zaal zonder dans

          jaarcontract voor SABAM voor een polyvalente zaal voor activiteiten zonder inkom

-          cafetaria:

          jaarcontract voor Billijke Vergoeding voor polyvalente zaal zonder dans

          jaarcontract voor SABAM voor een polyvalente zaal voor activiteiten zonder inkom

 

Sommige activiteiten die gebruikmaken van muziek, zijn dus in orde met Sabam en Billijke Vergoeding, behalve activiteiten waarvoor ook een inkom gevraagd wordt en activiteiten in de cafetaria waar wel gedanst wordt. Organisatoren van dit soort activiteiten moeten zich nog wel in regel stellen met Sabam voor het gebruik van polyvalente zalen mét inkom en/of Billijke Vergoeding voor evenementen met dans (in cafetaria).

 

Artikel 10

Artikel 48 van het verhuurreglement infrastructuur Komie Geire wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 48

Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en betwistingen worden door het vast bureau behandeld.

 

Publicatiedatum: 09/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

Charter gezonde gemeente. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Marc Verhulst, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

Vorige legislatuur 2013-2018 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn beslist om in te stappen in het project "Gezonde Gemeente". Het project werd uitgedacht door het Vlaams Instituut Gezond Leven (ViGL) en wil mensen op een toegankelijke manier helpen om gezond te leven. Met onderbouwd advies, pakketten en opleidingen kant-en-klaar. Werkingsmiddelen komen voornamelijk van de Vlaamse overheid. Logo Kempen vzw ondersteunde het project op lokaal vlak.

 

Context en argumentatie

Een "Gezonde Gemeente" streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving dus, waarin gezondheidsverschillen vrijwel onbestaande zijn.

 

Doel van het project Gezonde Gemeente is om stapsgewijs te komen tot een structureel, preventief gezondheidsbeleid met aandacht voor leefstijl, leefomgeving en gelijke gezondheidskansen en dit lokale beleid eenvormig te communiceren.

 

Het project geeft invulling aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SGD's) van de Verenigde Naties. In het bijzonder doelstellingen 1, 3, 5, 10, 11 en 17.

 

Het project geeft invulling aan de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen "De Vlaming leeft gezonder in 2025".

 

Kenmerkend aan het project "Gezonde Gemeente" is het vraaggestuurde en integrale karakter. Olen bepaalt met andere woorden zelf welke gezondheidsthema's ze aanpakt, met welke interne en externe partners ze samenwerkt en met welke intensiteit ze dit doet.

 

Afgelopen legislatuur (2013-2018) hebben 275 Vlaamse gemeenten en één Brussels lokaal bestuur met dit project samengewerkt. Olen deed ook mee sedert 23 april 2014. Het project werd in 2016 en 2017 positief geëvalueerd.

 

Deze legislatuur (2019-2024) wil Olen voortbouwen op de eerste successen en ervaringen en de focus nog meer leggen op integraal werken. Olen doet hiervoor een beroep op Logo Kempen vzw. Deze samenwerking wordt geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst.

 

Om Olen hierin te ondersteunen heeft Logo Kempen vzw verschillende inhoudelijke en visuele materialen (groeimeter, gezondheidsmatrices, website www.gezondegemeente.be, win-winfiches, lokale gezondheidsdata,...) ter beschikking en krijgt het lokaal bestuur gepersonaliseerd promomateriaal.

 

Een eerste stap in dit traject is het opnieuw ondertekenen van een vernieuwd charter 'Gezonde Gemeente". Op deze manier maakt Olen haar beleidsintenties op het vlak van gezondheid publiek.

 

Het project biedt het lokaal bestuur de kans om de inspanningen van de afgelopen jaren te verbreden, te verdiepen en te verzilveren. Met het project "Gezonde Gemeente" hebben we alvast inhoud om preventieve gezondheid een plaats te geven in het meerjarenplan 2020-2025.

 

Het ondertekenen van het charter kan gebeuren op 26 april tijdens de dansnamiddag in het kader van valpreventie "Dans je leven lang" in het lokaal dienstencentrum. Het ondertekenen van het charter is een kans om dit op lokaal vlak te vieren zodat de burgers hiervan op de hoogte worden gebracht.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 77

 

Juridische basis

-          decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (preventiedecreet), zoals gewijzigd

-          decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid

 

Beleid en financiën

 

Beleidsinformatie

 

 

Nr.

Omschrijving

Strategische doelstelling

1

Een effectieve en efficiënte sociale hulpverlening

Operationele doelstelling

1.4

Uitbouwen van een lokaal gezondheidsbeleid

Actieplan

1.4.1

Organiseren van structureel preventieve gezondheidsacties

Actie

1.4.1.7

Deelnemen aan het project "Gezonde Gemeente"

 

Financiële informatie

De vereiste budgetten zijn als volgt in het financieel meerjarenplan voorzien:

 

Budgetjaar

Uitgaven (incl. btw)

Inkomsten (incl. btw)

Algemene rekening

Beleidscode

2019

1.300,00 euro

euro

23000000

0985

 

Visum

Er is geen visum vereist.

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het charter "Gezonde Gemeente" 2019-2024 en wil dit onderschrijven.

 

Artikel 2

Het charter zal ondertekend worden op 26 april tijdens de dansnamiddag in het kader van valpreventie "Dans je leven lang" in het lokaal dienstencentrum.

 

Publicatiedatum: 09/05/2019
Punt bijlagen/links charter gezonde gemeente 2019 2024.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

Jaarverslag lokaal dienstencentrum Komie Geire 2018. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Marc Verhulst, raadslid

 

Motivering

 

Context en argumentatie

In het kader van de erkenning en de bijhorende subsidies van het Agentschap Zorg en Gezondheid dient elk jaar een inhoudelijk jaarverslag over de werking van het lokaal dienstencentrum opgemaakt te worden.

 

Het inhoudelijk jaarverslag van 2018 is klaar en wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Het financieel jaarverslag dient pas in september opgemaakt te worden.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 77 en 78

 

Juridische basis

-          organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd

-          besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het jaarverslag 2018 van het lokaal dienstencentrum Komie Geire goed.

 

Publicatiedatum: 09/05/2019
Punt bijlagen/links kwaliteitsplanning 2019 Komie Geire.pdf
Jaarverslag 2018 LDC Komie Geire.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

Kwaliteitsplanning lokaal dienstencentrum Komie Geire 2019. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Marc Verhulst, raadslid

 

Motivering

 

Context en argumentatie

In het kader van de erkenning en de bijhorende subsidies van het Agentschap Zorg en Gezondheid dient voor het lokaal dienstencentrum elk jaar een kwaliteitsplanning voor het komende jaar opgemaakt te worden.

 

De kwaliteitsplanning voor 2019 is klaar en wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 77 en 78

 

Juridische basis

-          organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd

-          besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de kwaliteitsplanning 2019 van het lokaal dienstencentrum Komie Geire goed.

 

Publicatiedatum: 09/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

Adviesraad zorgzaam Olen. Kennisname oprichting en huishoudelijk reglement en bekrachtiging van de rol van 'centrumraad' als deelopdracht van deze adviesraad.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Marc Verhulst, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De vorige legislatuur richtte de raad voor maatschappelijk welzijn een centrumraad op met als taak te fungeren als denktank die mee nadenkt over de operationele werking van het lokaal dienstencentrum en advies te geven over het strategisch beleid van het lokaal dienstencentrum.

 

De gemeenteraad heeft in zitting van heden de reorganisatie van de adviesraden goedgekeurd.

 

Context en argumentatie

De start van de nieuwe bestuursperiode vraagt om de (her)samenstelling van de adviesraden. Naar aanleiding hiervan werden de adviesraden geëvalueerd. Er is voorgesteld om de werking van de 55+-raad en de centrumraad te bundelen in een adviesraad zorgzaam Olen.

 

Bij de opmaak van het huishoudelijk reglement is rekening gehouden met de huidige maar ook toekomstige bepalingen die in het woonzorgdecreet met betrekking tot het lokaal dienstencentrum zijn opgenomen. Het nieuwe woonzorgdecreet, dat vanaf 1 januari 2020 van kracht zal zijn, gaat uit van enkele basiswaarden voor zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen. Opvallend in het voorliggende voorontwerp is de uitdrukkelijke keuze voor zorgzame buurten en de verbindende, faciliterende rol die het lokaal dienstencentrum hierbij moet spelen. De reeds gemaakte keuze om in te zetten op buurtgerichte zorg sluit hier naadloos bij aan.

 

Het voorstel om een orgaan op te richten dat in een nieuwe vorm het lokaal bestuur hiervoor adviseert biedt kansen om met een bredere en integrale blik naar zorg en de werking van het lokaal dienstencentrum te kijken.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, artikel 304

 

Juridische basis

-          woonzorgdecreet van 13 maart 2009, zoals gewijzigd

-          decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 maart 2014 houdende goedkeuring oprichting centrumraad

-          gemeenteraadsbesluit van 3 april 2019 houdende goedkeuring oprichting en huishoudelijk reglement van de adviesraad zorgzaam Olen

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het gemeenteraadsbesluit van 3 april 2019 houdende goedkeuring oprichting en huishoudelijk reglement van de adviesraad zorgzaam Olen.

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt de rol van 'centrumraad' als deelopdracht van de adviesraad zorgzaam Olen.

 

Artikel 3

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 maart 2014 houdende goedkeuring oprichting centrumraad wordt opgeheven.

 

Publicatiedatum: 09/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

Adviesraad gezonde Gemeente. Stopzetting werking als adviesraad en omvorming tot 'werkgroep gezondheid'.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Marc Verhulst, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De raad voor maatschappelijk welzijn richtte vorige legislatuur de adviesraad Gezonde Gemeente goed op en keurde de statuten ervan goed.

 

De gemeenteraad heeft in zitting van heden de reorganisatie van de adviesraden goedgekeurd.

 

Context en argumentatie

Het college heeft de werking van de adviesraden geëvalueerd. Daarbij is vastgesteld dat de adviesraad Gezonde Gemeente de adviesfunctie niet opneemt maar eerder een organiserende groep is. Daarom heeft het college voorgesteld om deze adviesraad niet meer samen te stellen, maar te laten bestaan als een werkgroep met vrijwilligers.

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om om deze reden de werking als adviesraad stop te zetten en de groep om te vormen tot een werkgroep van vrijwilligers die samenwerken aan de organisatie van projecten in het kader van gezondheidsbevordering.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 77

 

Juridische basis

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2014 houdende goedkeuring oprichting en statuten adviesraad Gezonde Gemeente

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2014 houdende goedkeuring oprichting en statuten adviesraad Gezonde Gemeente wordt opgeheven.

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn behoudt de vroegere samenstelling als werkgroep met vrijwilligers voor het organiseren van projecten in het kader van gezondheidsbevordering onder de naam 'werkgroep gezondheid'.

 

Publicatiedatum: 09/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

Oude statuten lokaal overleg kinderopvang. Opheffing.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Marc Verhulst, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

Vorige legislatuur besliste de raad voor maatschappelijke welzijn op 7 november 2013 om de adviesraad Lokaal overleg kinderopvang op te richten en de statuten ervan goed te keuren.

 

Context en argumentatie

De gemeenteraad besliste in de zitting van heden om het lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning op te richten en het huishoudelijk reglement goed te keuren.

 

Artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering houdende het lokaal beleid kinderopvang wijst de bevoegdheid van de concrete samenstelling en de bepalingen over de interne werking toe aan de gemeenteraad of aan de raad voor maatschappelijk welzijn, maar de gemeenteraad nam dit initiatief op basis van artikel 41 van het decreet lokaal bestuur dat de bevoegdheid voor de oprichting van adviesraden toewijst aan de gemeenteraad.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de oude statuten op te heffen.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, artikel 77

 

Juridische basis

-          decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, artikel 41

-          besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang, zoals gewijzigd, artikel 4

-          gemeenteraadsbesluit van 3 april 2019 houdende goedkeuring oprichting en huishoudelijk reglement lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 november 2013 houdende goedkeuring oprichting adviesraad en statuten van het Lokaal overleg kinderopvang, zoals gewijzigd

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 november 2013 houdende goedkeuring oprichting adviesraad en statuten van het Lokaal overleg kinderopvang, zoals gewijzigd, wordt opgeheven.

 

Publicatiedatum: 09/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

Openverklaring stafmedewerker beleid en financiën. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Marc Verhulst, raadslid

 

Motivering

 

Context en argumentatie

Marieke Frederickx, huidig stafmedewerker beleid en financiën, diende op 1 maart 2019 haar ontslag in. Daarom wordt deze functie opnieuw open verklaard.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 juli 2018 houdende goedkeuring wijziging rechtspositieregeling, meer bepaald artikel 2, 6 f) van de rechtspositieregeling, zoals gewijzigd

 

Juridische basis

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 juli 2018 houdende goedkeuring wijziging rechtspositieregeling

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 10 december 2015 houdende goedkeuring van het nieuw organogram en de personeelsformatie in het kader van de nieuwe organisatiestructuur (samenwerking gemeente en OCMW), zoals gewijzigd

 

Beleid en financiën

 

Beleidsinformatie

 

 

Nr.

Omschrijving

Strategische doelstelling

2

Een goed georganiseerd OCMW

Operationele doelstelling

2.2

Personeelsbeleid

Actieplan

2.2.1

Efficiënt aanwervingsbeleid

Actie

2.2.1.1

Organisatie aanwervingsexamens

 

 

Nr.

Omschrijving

Strategische doelstelling

2

Een goed georganiseerd OCMW

Operationele doelstelling

2.2

Personeelsbeleid

Actieplan

2.2.3

Bezoldigingen en bijdragen personeel

Actie

2.2.3.1

Bezoldiging personeel administratieve diensten

 

Financiële informatie

Volgende vereiste budgetten zijn als volgt in het financieel meerjarenplan voorzien:

 

Budgetjaar

Uitgaven (incl. btw)

Inkomsten (incl. btw)

Algemene rekening

Beleidscode

2019

22.191,00 euro

 

62030000

0110

2019

44.511,00 euro

 

62030000

0111

2019

6.000,00 euro

 

61310070

0112

 

Visum

Er is geen visum vereist.

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De voltijdse functie stafmedewerker beleid en financiën (A1a-A3a) wordt open verklaard bij aanwerving volgens de modaliteiten vermeld in de rechtspositieregeling.

 

Artikel 2

De beoordeling van de geldigheid van de kandidaturen wordt gedelegeerd aan het vast bureau.

 

Artikel 3

Een wervingsreserve wordt aangelegd met een geldigheidsduur van 12 maanden.

 

Artikel 4

Het selectieprogramma bestaat uit vier delen en wordt in deze volgorde afgewerkt:

1)      Preselectie

Een toetsing van het CV van de kandidaat aan de vereisten van het functieprofiel van de vacante functie, waarbij wordt nagegaan of de kandidaat aan het functieprofiel voldoen. Enkel de kandidaten die op basis van de beoordeling van het cv voldoen aan het functieprofiel worden toegelaten tot het volgende gedeelte.

2)      Inhoudelijke opdracht

Een opdracht, waarin de kennis, vaardigheden en competenties van de kandidaat ten aanzien van de vacante functie wordt nagegaan (40 punten)

3)      Selectie-interview

Een diepte-interview over kwesties van algemene aard en over de thuisopdracht. Het interview heeft als doel om de overeenstemming tussen het profiel van de kandidaat en de specifieke vereisten van de functie na te gaan, evenals de motivatie en interesse voor de vacante functie (60 punten).

4)      Assessment

Een competentie- en persoonlijksheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door een erkend extern selectiebureau.

 

Artikel 5

Om geslaagd te zijn moeten de kandidaten 50% van de punten behalen op zowel de inhoudelijke opdracht als het selectie-interview en 60% op het geheel van beide selectieproeven. Enkel de twee best gerangschikte kandidaten na de inhoudelijke opdracht en het selectie-interview worden tot het assessment toegelaten. Om geslaagd te zijn, moeten de kandidaten een positief aanwervingsadvies krijgen voor het assessment.

-          Indien beide kandidaten een positief aanwervingsadvies krijgen, wordt een contractvoorstel gedaan aan de kandidaat met de beste fit met de functie en de organisatie (op basis van de functiebeschrijving).

-          Indien één van beide kandidaten een positief aanwervingsadvies krijgt, wordt hem/haar een contractvoorstel gedaan.

-          Indien geen van beide kandidaten een positief aanwervingsadvies krijgt, wordt de volgende gerangschikte geslaagde kandidaat (op basis van de resultaten na de thuisopdracht en het selectie-interview) tot het assessment toegelaten, en zo verder, tot één van de geslaagde kandidaten een positief aanwervingsadvies krijgt.

 

Artikel 6

De aanstelling van de meest geschikte kandidaat wordt gedelegeerd aan het vast bureau.

 

Publicatiedatum: 09/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Marc Verhulst, raadslid

 

Mondelinge vragen en mededelingen

 

De volgende mondelinge vragen en mededelingen worden besproken:

 

Raadslid Willy Maes heeft een aantal bezorgdheden met betrekking tot de overname van ‘t Plankske door ‘t Gerief. Hij begrijpt de noodzaak aan schaalvergroting, maar heeft vooral vragen bij de prijs.

 

Lid van het vast bureau Chris Bakelants geeft duiding bij het dossier.

 

De algemeen directeur verwijst naar het overnametraject dat momenteel loopt en het due diligence-onderzoek.

 

Aangezien Marieke Frederickx deel uitmaakte van de raad van bestuur, zal vanuit het managementteam een vervanger voorgesteld worden.

 

***

Publicatiedatum: 09/05/2019