OCMW - Raad

van woensdag 6 maart 2019

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Dag Pas, raadslid

 

 

De OCMW - Raad, regelmatig bijeengeroepen door de voorzitter overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, vergaderd in het gemeentehuis op 6 maart 2019.

 

De voorzitter stelt vast dat de raad wettelijk is samengesteld.

 

De voorzitter verklaart de vergadering om 21:30 uur voor geopend voor de behandeling van de volgende punten:

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2019. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Dag Pas, raadslid

 

Motivering

 

Context en argumentatie

De ontwerpnotulen van de vorige zitting werden opgemaakt. Er worden geen opmerkingen gemaakt.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 74 volgens artikel 32

 

 

Stemming

 

Voor:Lisette Boeckx (CD&V), Michel De Maeyer (CD&V), Sander Verboven (CD&V), Gert Dierckx (CD&V), Joeri Janssens (sp.a-sociaal&anders), Chris Bakelants (sp.a-sociaal&anders), Kris Gebruers (CD&V), Marc T'Syen (CD&V), Elke Tweepenninckx (Groen), Ellen Deswert (CD&V), Seppe Bouquillon (CD&V) en Jan Verbist (CD&V).

Tegen:Jan Verhaert (O1), Riet Smits (O1), Marc Verhulst (O1), Mario Verhaert (O1), Annelies Horemans (N-VA), Willy Maes (N-VA), Jef Peeters (N-VA), An Peeters (N-VA), Mil Haemhouts (O1) en Steve Janssens (O1).

 

Goedkeuring met 12 voor, 10 tegen en 0 onthouding.

 

Besluit

 

Artikel 1

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van de zitting van 6 februari 2019 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 04/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

Verhuurreglement infrastructuur Komie Geire. Verdaging agendapunt.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Dag Pas, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

Het verhuurreglement voor de infrastructuur werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 7 december 2017 en nadien gewijzigd in de zittingen van 4 januari en 8 maart 2018.

 

Context en argumentatie

Omdat sinds 2019 weer een vast bureau werd geïnstalleerd in het OCMW, is het aangewezen om een aantal bevoegdheden die in het reglement voorkomen toe te wijzen aan het vast bureau in plaats van aan de raad voor maatschappelijk welzijn naar analogie met de werkwijze binnen de gemeente.

 

Verder is het aangewezen om de gebruikte terminologie af te stemmen op de gebruikte terminologie die de gemeente hanteert in de verhuurreglementen. Daar wordt gesproken over 'lokaal bestuur' in plaats van over gemeentebestuur.

 

Tot slot is het aangewezen om de maximumcapaciteit voor het maximum aantal personen zittend in de cafetaria aan te passen van 40 naar 30 personen. Voor de brandveiligheid kan het dat er maximum 40 personen zittend in de cafetaria aanwezig zijn, maar in de praktijk is er niet voldoende ruimte om op een comfortabele manier 40 personen te laten zitten in de cafetaria. Een maximum aantal van 30 personen is wel haalbaar.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 78

 

Juridische basis

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 december 2017 houdende goedkeuring verhuurreglement infrastructuur Komie Geire, zoals gewijzigd

 

Beleid en financiën

 

Beleidsinformatie

 

 

Nr.

Omschrijving

Strategische doelstelling

2

Een goed georganiseerd OCMW

Operationele doelstelling

2.1

Beheer gebouwen en gronden

Actieplan

2.1.1

Onderhoud bestaande gebouwen en gronden

Actie

2.1.1.5

Onderhoud gebouw Komie Geire

 

Financiële informatie

De vereiste budgetten zijn als volgt in het financieel meerjarenplan voorzien:

 

Budgetjaar

Uitgaven (incl. btw)

Inkomsten (incl. btw)

Algemene rekening

Beleidscode

2019

 

13.020,00 euro

70500010

0951

 

Visum

Er is geen visum vereist.

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit dit punt te verdagen naar de volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 04/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

Jaarverslag schuldbemiddeling 2018 en basisregistratie. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Dag Pas, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

Sinds 13 februari 1998 is het OCMW van Olen erkend als instelling voor schuldbemiddeling. De erkenning werd sindsdien verschillende keren verlengd, in eerste instantie voor een periode van drie jaar, daarna telkens voor een periode van zes jaar.

 

In uitvoering van het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verkreeg onze instelling voor schuldbemiddeling een erkenning voor onbepaalde duur.

 

Context en argumentatie

Jaarlijks dient elke instelling voor schuldbemiddeling, volgens het model dat de minister voor Welzijn bevoegd bepaalt, een door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd jaarverslag in te dienen. Het jaarverslag moet ingediend worden tegen 28 februari 2019. De instelling voor schuldbemiddeling gaf zijn akkoord om het jaarverslag op de raad voor maatschappelijk welzijn van maart te agenderen. De raadsbeslissing zal achteraf bezorgd worden aan de bevoegde instelling.

 

Soorten schuldbemiddeling

Budgetbegeleiding

De hulpverlener laat de beslissingsbevoegdheid inzake het beheer van de inkomsten aan de cliënt, maar verleent in dit verband wel advies. Een erkenning is hier niet noodzakelijk als er niet tegelijkertijd aan "schuldbemiddeling" gedaan wordt.

 

Budgetbeheer

De hulpverlener zal een deel of het geheel van het geldbeheer op zich nemen, en voor de cliënt een leefgeld voor zijn dagelijkse kosten voorzien. De hulpverlener staat met de andere middelen in voor de betaling van sommige uitgaven (bv. huur, elektriciteitsfactuur,...). Als er achterstallige schulden zijn, zal de hulpverlener ook "schuldbemiddeling" bieden maar dan is een erkenning vereist.

 

Schuldbemiddeling

Van zodra met schuldeisers bemiddeld wordt in een dossier waar minstens één consumentenkrediet tussen zit (achterstallige betalingen op een persoonlijke lening, onbetaalde facturen van aankopen op afbetaling ...) mag schuldbemiddeling enkel gebeuren door een erkende instelling voor schuldbemiddeling of door een advocaat/gerechtsdeurwaarder/notaris.

 

Collectieve schuldenregeling

De Wet Collectieve Schuldenregeling laat de schuldbemiddelaar toe de inkomsten en uitgaven van de cliënt te beheren en betalingsovereenkomsten minnelijk of gerechtelijk te regelen. Deze gerechtelijke procedure is bedoeld voor personen die met structurele schuldenproblemen te kampen hebben. Er zal vaak een kwijtschelding van een deel van de schulden plaatsvinden, maar de schuldenaar moet in ruil hiervoor gedurende heel wat jaren inspanningen leveren om zoveel mogelijk van deze schulden af te betalen. Het OCMW van Olen treedt niet op als schuldbemiddelaar.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 77 en 78

 

Juridische basis

-          decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap

-          besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het jaarverslag 2018 van de instelling voor schuldbemiddeling goed.

 

Publicatiedatum: 04/04/2019
Punt bijlagen/links Basisregistratie 2018 OCMW Olen.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

Cipal. Buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Dag Pas, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 13 december 1990 toe te treden tot de dienstverlenende vereniging Cipal. De minister machtigde op 4 september 1991 deze toetreding.

 

De vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en communicatietechnologie en de toepassing ervan ten behoeve van haar deelnemers.

 

Michel De Maeyer is door de raad voor maatschappelijk welzijn aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en Seppe Bouquillon als plaatsvervanger.

 

Context en argumentatie

Op 22 maart 2019 om 10.30 uur organiseert Cipal een algemene vergadering.

 

Op 22 januari 2019 bezorgden ze daarvoor de uitnodiging.

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om de agenda en de ontwerpbesluiten voor deze algemene vergadering goed te keuren.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 432

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, meer bepaald artikels 413 tot en met 460

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 december 1990 houdende toetreding OCMW tot de C.V. Intercommunale vereniging Cipal

-          statuten van Cipal

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2019 houdende aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cipal

 

 

Stemming

 

Voor:Lisette Boeckx (CD&V), Michel De Maeyer (CD&V), Sander Verboven (CD&V), Gert Dierckx (CD&V), Joeri Janssens (sp.a-sociaal&anders), Chris Bakelants (sp.a-sociaal&anders), Kris Gebruers (CD&V), Marc T'Syen (CD&V), Elke Tweepenninckx (Groen), Ellen Deswert (CD&V), Seppe Bouquillon (CD&V) en Jan Verbist (CD&V).

Tegen:Jan Verhaert (O1), Riet Smits (O1), Marc Verhulst (O1), Mario Verhaert (O1), Annelies Horemans (N-VA), Willy Maes (N-VA), Jef Peeters (N-VA), An Peeters (N-VA), Mil Haemhouts (O1) en Steve Janssens (O1).

 

Goedkeuring met 12 voor, 10 tegen en 0 onthouding.

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda goed van de buitengewone algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019, die de volgende agendapunten bevat:

1)      Benoeming van de leden van de raad van bestuur

2)      Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde

3)      Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt de voordracht van de volgende 15 kandidaat-bestuurders zodat de algemene vergadering kan overgaan tot benoeming van de raad van bestuur:

-          Dries Wim, burgemeester Genk

-          Eens Karolien, schepen Tessenderlo

-          Fourie Lore, schepen Landen

-          Geypen Greet, schepen Mechelen

-          Iacopucci Pietro, schepen Waregem

-          Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar

-          Mannaert Dieter, schepen Dendermonde

-          Matheï Steven, burgemeester Peer

-          Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg

-          Paredaens Koen, schepen Zoersel

-          Stijnen Francis, schepen Turnhout

-          Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal

-          Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem

-          Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem

-          Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen

 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt in de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele vertegenwoordiger aan: Janssens Lieven.

 

Artikel 4

Michel De Maeyer wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.

 

Artikel 5

Dit besluit wordt overgemaakt aan Koen Goor (koen.goor@c-smart.be) van Cipal.

 

Publicatiedatum: 04/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

IOK. Buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Dag Pas, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 23 juni 2016 om toe te treden tot de dienstverlenende vereniging IOK.

 

De vereniging heeft tot doel de deelnemers, op hun uitdrukkelijke vraag, bij te staan bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten, door de samenwerking tussen deelnemers te bevorderen en door de ontwikkelingsinitiatieven in het belang van de groep van de aangesloten deelnemers te bevorderen en/of te bestendigen.

 

Lisette Boeckx is door de raad voor maatschappelijk welzijn aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IOK en Gert Dierckx als plaatsvervanger.

 

Context en argumentatie

Op 19 maart 2019 om 19.00 uur organiseert IOK een buitengewone algemene vergadering.

 

Op 28 januari 2019 bezorgden ze daarvoor de uitnodiging.

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om de agenda en de ontwerpbesluiten voor deze buitengewone algemene vergadering goed te keuren.

 

Lisette Boeckx, vertegenwoordiger voor de algemene vergadering, is verhinderd om de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019 bij te wonen. Gert Dierckx, aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger, is wel beschikbaar om de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019 bij te wonen.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 432

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, meer bepaald artikels 413 tot en met 460

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 juni 2016 houdende goedkeuring van de toetreding door het OCMW tot de dienstverlenende vereniging IOK

-          statuten van IOK

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2019 houdende goedkeuring aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het OCMW voor de algemene vergadering van IOK

 

 

Stemming

 

Voor:Lisette Boeckx (CD&V), Michel De Maeyer (CD&V), Sander Verboven (CD&V), Gert Dierckx (CD&V), Joeri Janssens (sp.a-sociaal&anders), Chris Bakelants (sp.a-sociaal&anders), Kris Gebruers (CD&V), Marc T'Syen (CD&V), Elke Tweepenninckx (Groen), Ellen Deswert (CD&V), Seppe Bouquillon (CD&V) en Jan Verbist (CD&V).

Tegen:Jan Verhaert (O1), Riet Smits (O1), Marc Verhulst (O1), Mario Verhaert (O1), Annelies Horemans (N-VA), Willy Maes (N-VA), Jef Peeters (N-VA), An Peeters (N-VA), Mil Haemhouts (O1) en Steve Janssens (O1).

 

Goedkeuring met 12 voor, 10 tegen en 0 onthouding.

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda goed van de buitengewone algemene vergadering van IOK van 19 maart 2019, die de volgende agendapunten bevat:

1)      Samenstelling van de raad van bestuur

a)      Benoeming van de raad van bestuur

b)      Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem

2)      Varia

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur:

-          Adriaensen Karolien (Retie)

-          Adriaensens Stijn (Turnhout)

-          Celis Bert (Nijlen)

-          Hannes Fons (Meerhout)

-          Julliams Bart (Geel)

-          Keymeulen Peter (Herselt)

-          Lenaerts Karel (Merksplas)

-          Leysen Johan (Balen)

-          Peeters Marleen (Lille)

-          Raeymaekers Stijn (Herenthout)

-          Van Goubergen Inge (Vosselaar)

-          Van Hirtum Guy (Westerlo)

-          Van Olmen Mien (Herentals)

-          Verhaert Marianne (Grobbendonk)

-          Vleugels Luc (Heist-op-den-Berg)

 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt in de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele vertegenwoordiger aan: Van Olmen Mien.

 

Artikel 4

Gert Dierckx wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IOK van 19 maart 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.

 

Artikel 5

Dit besluit wordt overgemaakt aan Toon Otten (toon.otten@iok.be) van IOK.

 

Publicatiedatum: 04/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

Welzijnszorg Kempen. Bevestiging gezamenlijke voordracht 15 kandidaat-bestuurders en aanduiding individuele vertegenwoordiger binnen de lijst van 15 bestuurders.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Dag Pas, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 29 februari 1996 principieel om toe te treden tot de welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen en onderschreef de voorgelegde statuten. De gemeenteraad keurde de beslissing goed in de zitting van 24 april 1996.

 

Deze welzijnsvereniging heeft tot doel:

-          de deelnemende OCMW's te ondersteunen bij hun werking en de uitwerking van hun lokaal sociaal beleid.

-          op te treden als overlegorgaan tussen de OCMW's en overleg te organiseren met alle relevante actoren in het brede welzijns- en gezondheidsveld.

-          gemeenschappelijke projecten en diensten te organiseren die tegemoetkomen aan problemen die zich lokaal en in de regio stellen, in het bijzonder wanneer deze initiatieven een regionale aanpak en samenwerking vereisen en de mogelijkheden van de afzonderlijke OCMW's te boven gaan.

 

Gert Dierckx is door de raad voor maatschappelijk welzijn aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Welzijnszorg Kempen en Joeri Janssens als plaatsvervanger.

 

Context en argumentatie

Op 13 maart 2019 om 19.00 uur organiseert Welzijnszorg Kempen een buitengewone algemene vergadering. Op 4 februari 2019 bezorgden ze daarvoor de uitnodiging.

 

Tijdens deze buitengewone algemene vergadering zal overgegaan worden tot de benoeming van 15 bestuurders.

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de gezamenlijke voordracht te bevestigen van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de algemene vergadering van Welzijnszorg Kempen kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur. Ook wordt er gevraagd om een individuele vertegenwoordiger voor het OCMW aan te duiden binnen de lijst van de voorgedragen 15 bestuurders.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 484

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, meer bepaald artikels 475 tot en met 495

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 februari 1996 houdende goedkeuring princiepsbeslissing tot toetreding tot Welzijnszorg Kempen en onderschrijving statuten, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 april 1996

-          statuten van Welzijnszorg Kempen

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2019 houdende de aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Welzijnszorg Kempen

 

 

Stemming

 

Voor:Lisette Boeckx (CD&V), Michel De Maeyer (CD&V), Sander Verboven (CD&V), Gert Dierckx (CD&V), Joeri Janssens (sp.a-sociaal&anders), Chris Bakelants (sp.a-sociaal&anders), Kris Gebruers (CD&V), Marc T'Syen (CD&V), Elke Tweepenninckx (Groen), Ellen Deswert (CD&V), Seppe Bouquillon (CD&V) en Jan Verbist (CD&V).

Tegen:Jan Verhaert (O1), Riet Smits (O1), Marc Verhulst (O1), Mario Verhaert (O1), Annelies Horemans (N-VA), Willy Maes (N-VA), Jef Peeters (N-VA), An Peeters (N-VA), Mil Haemhouts (O1) en Steve Janssens (O1).

 

Goedkeuring met 12 voor, 10 tegen en 0 onthouding.

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt de gezamenlijke voordracht van de volgende 15 kandidaat-bestuurders voor Welzijnszorg Kempen zodat de algemene vergadering kan overgaan tot benoeming van de raad van bestuur:

-          Caeyers Wim ( Mol)

-          Dierckx Liesbet (Oud-Turnhout)

-          Gebruers Mizel (Vorselaar)

-          Geudens Nele (Meerhout)

-          Gys Marina (Arendonk)

-          Luyten Saskia (Hulshout)

-          Pelgrims Jef (Vosselaar)

-          Rombouts Koen (Ravels)

-          Thijs Rita (Kasterlee)

-          Van Aperen Marc (Hoogstraten)

-          Vandendungen Anita (Dessel)

-          Vangenechten Bert (Rijkevorsel)

-          Verheyen Kelly (Turnhout)

-          Verhoeven Sofie (Baarle-Hertog)

-          Willemsens Staf (Beerse)

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt in de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele vertegenwoordiger aan: Gebruers Mizel.

 

Artikel 3

Dit besluit wordt overgemaakt aan Eric Nysmans (eric.nysmans@iok.be) van Welzijnszorg Kempen.

 

Publicatiedatum: 04/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

Algemene vergadering van De Woonbrug op 19 maart 2019. Volmacht aan de vertegenwoordiger namens de gemeente Olen.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Dag Pas, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde in zitting van 7 juni 2018 het fusievoorstel met statuten tussen De Heibloem te Olen en Eigen Haard te Herentals goed. Deze nieuwe naamloze vennootschap met een sociaal oogmerk kreeg de naam De Woonbrug.

 

De vennootschap heeft als doel:

-          de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden verbeteren inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur

-          bijdragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen

-          gronden en panden verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen. Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en personen met een handicap.

-          De vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en vervreemden en niet-residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder de voorwaarden, vastgesteld in artikel 41, §2 en §3 van de Vlaamse Wooncode en eventueel nader geregeld door de Vlaamse Regering.

 

Het OCMW van Olen is vennoot van De Woonbrug.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidde Chris Bakelants aan als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en Lisette Boeckx als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

 

Context en argumentatie

Zowel Chris Bakelants als Lisette Boeckx zijn verhinderd voor de algemene vergadering van De Woonbrug op 19 maart 2019.

 

Het OCMW kan wel volmacht geven aan een andere deelnemer van de algemene vergadering.

 

De gemeente Olen duidde eveneens een vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering. De statuten van De Woonbrug sluiten niet uit dat een deelnemer aan de algemene vergadering meerdere organisaties mag vertegenwoordigen. Het is dus aangewezen dat het OCMW volmacht geeft aan de gemeentelijk vertegenwoordiger, zijnde Michel De Maeyer, om tijdens de algemene vergadering van 19 maart 2019 eveneens het OCMW te vertegenwoordigen.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          statuten van De Woonbrug

 

Juridische basis

-          decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 juni 2018 houdende goedkeuring fusievoorstel met statuten tussen De Heibloem te Olen en Eigen Haard te Herentals

-          statuten van De Woonbrug

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2019 houdende aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het OCMW voor de algemene vergadering van De Woonbrug

-          gemeenteraadsbesluit van 6 februari 2019 houdende aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente voor de algemene vergadering van De Woonbrug

 

 

Stemming

 

Voor:Lisette Boeckx (CD&V), Michel De Maeyer (CD&V), Sander Verboven (CD&V), Gert Dierckx (CD&V), Joeri Janssens (sp.a-sociaal&anders), Chris Bakelants (sp.a-sociaal&anders), Kris Gebruers (CD&V), Marc T'Syen (CD&V), Elke Tweepenninckx (Groen), Ellen Deswert (CD&V), Seppe Bouquillon (CD&V) en Jan Verbist (CD&V).

Tegen:Jan Verhaert (O1), Riet Smits (O1), Marc Verhulst (O1), Mario Verhaert (O1), Willy Maes (N-VA), Jef Peeters (N-VA), An Peeters (N-VA), Mil Haemhouts (O1) en Steve Janssens (O1).

Onthouding: Annelies Horemans (N-VA).

 

Goedkeuring met 12 voor, 9 tegen en 1 onthouding.

 

Besluit

 

Artikel 1

Het OCMW geeft volmacht aan de vertegenwoordiger namens de gemeente Olen voor de algemene vergadering van De Woonbrug, zijnde Michel De Maeyer, om tijdens de algemene vergadering van 19 maart 2019 eveneens het OCMW te vertegenwoordigen.

 

Artikel 2

Dit besluit wordt overgemaakt aan Ilse Vanhoof (ilse.vanhoof@dewoonbrug.be), directeur van De Woonbrug.

 

Publicatiedatum: 04/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Dag Pas, raadslid

 

Mondelinge vragen en mededelingen

 

De volgende mondelinge vragen en mededelingen worden besproken:

 

Willy Maes geeft aan dat hij klachten ontvangen heeft van mensen die thuiszorg krijgen via Welzijnszorg Kempen. Deze mensen klagen dat er vaak wisselende diensten zijn. In het verleden werd er volgens hen meer rekening gehouden met de planning voor mensen, zowel de mensen die het werk moeten uitvoeren als de mensen die geholpen moeten worden. Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Chris Bakelants neemt dit mee en laat dit onderzoeken.

 

***

Publicatiedatum: 04/04/2019