Raad voor maatschappelijk welzijn

van woensdag 6 november 2019

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

Nota 'Wat we moeten onthouden van het 'Bezorgd'-project 2017 - 2018 - 2019'. Kennisname.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

In 2015 bracht het zorgteam een bezoek aan alle 90-plussers. Uit deze bezoeken stelden we vast dat een groot aantal senioren niet op de hoogte was van hun rechten. Daarnaast merkten we dat bij de meeste bezochte personen al uitgebreide hulp in huis aanwezig was.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn nam in de zitting van 6 oktober 2016 kennis van het 'Bezorgd'-project dat het OCMW bij Leader indiende. Het 'Bezorgd'-project werd binnen Leader Kempen Zuid op 5 december 2016 goedgekeurd.

 

Het lokaal bestuur verkreeg leadersubsidies voor de periode vanaf 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018.

 

Context en argumentatie

In de komende jaren zal het aantal kwetsbare ouderen en hulpbehoevenden stijgen. Daarom vindt het lokaal bestuur Olen het belangrijk om proactief te werken en om er voor te zorgen dat ouderen langer thuis kunnen wonen.

 

Om deze redenen zetten we in op proactief werken bij alle 70-plussers. De huidige personeelsbezetting van het zorgteam liet het niet toe om hen allemaal zelf een bezoek te brengen. In 2017 startte het zorgteam een samenwerking op met Bpost zodat het lokaal bestuur op korte termijn alle 70-plussers kon bereiken. In het totaal bezocht Bpost 1.336 senioren tussen 70 en 90 jaar.

 

Doelstellingen van het project:

-          proactief werken

-          rechtenonderzoek

-          eenzamen en zorgbehoevenden bereiken

-          vaststellen plattelandsarmoede

-          input leveren aan het beleid

-          mensen langer thuis laten wonen

 

Het doorlopen traject en de bekomen resultaten zijn vertaald in de nota 'Wat we moeten onthouden van het 'Bezorgd'project 2017 - 2018 - 2019'.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 77 en 78

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de nota 'Wat we moeten onthouden van het 'Bezorgd'project 2017 - 2018 - 2019'.

 

Publicatiedatum: 16/12/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

Zelfevaluatie-instrument lokaal dienstencentrum Komie Geire. Kennisname.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

Het lokaal dienstencentrum Komie Geire is een erkend dienstencentrum sinds 21 juni 2013. Aan deze erkenning hangen subsidies vast. Voor 2019 gaat dit over 32.714,42 euro.

 

Om een erkenning te krijgen als lokaal dienstencentrum dient het lokaal dienstencentrum, Komie Geire, te voldoen aan een aantal voorwaarden:

-          Het dienstencentrum moet erkend zijn en een subsidieaanvraag indienen (samen met de erkenningsaanvraag).

-          De erkenningsvoorwaarden naleven.

-          Een zelfevaluatie voeren.

-          Elk jaar vanaf 15 april de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar en het jaarverslag van het afgelopen jaar ter beschikking van Zorg en Gezondheid houden (kwaliteitsplanning en jaarverslag voor lokale dienstencentra, kwaliteitsplanning en jaarverslag voor regionale dienstencentra).

-          Een boekhouding voeren volgens de algemene boekhoudregels die van toepassing zijn op de rechtsvorm van het dienstencentrum en elk jaar een financieel verslag opsturen naar Zorg en Gezondheid (financieel verslag voor lokale dienstencentra, financieel verslag voor regionale dienstencentra).

-          Er moeten voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

 

Tot op heden voldeed het lokaal dienstencentrum aan alle voorwaarden, behalve het uitvoeren van een zelfevaluatie. In september 2018 startte de nieuwe centrumleider voor onbepaalde duur. Zij kreeg de opdracht om tegen eind 2019 een werkbaar instrument voor zelfevaluatie uit te werken.

 

Context en argumentatie

De lokale en regionale dienstencentra moeten een zelfevaluatie uitvoeren. Daarbij moet een dienstencentrum minimaal de volgende elementen periodiek evalueren:

-          de werking van het centrum

-          de doelstellingen

 

Een zelfevaluatie is een systematische evaluatie van de processen, structuren en resultaten van het dienstencentrum.

 

Elk dienstencentrum is verplicht om jaarlijks een kwaliteitsplanning op te stellen. De zelfevaluatie is een onderdeel van deze kwaliteitsplanning. De kwaliteitsplanning is een omschrijving van de activiteiten die een lokaal dienstencentrum zal uitvoeren om zijn doelstellingen te realiseren.

 

De centrumleider werkte in samenwerking met het VVSG een werkbaar instrument uit op vlak van zelfevaluatie.

 

Het lokaal dienstencentrum zal tegen eind 2019 voor de eerste maal de zelfevaluatie doorlopen. De beschrijving van de zelfevaluatie zal opgenomen worden in het kwaliteitshandboek. Hierdoor zal het lokaal dienstencentrum bij een volgende inspectie in orde zijn met deze erkenningsvoorwaarde.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 77 en 78

 

Juridische basis

-          besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het zelfevaluatie-instrument van het lokaal dienstencentrum.

 

Publicatiedatum: 16/12/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 oktober 2019. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

De ontwerpnotulen van de vorige zitting werden opgemaakt. Er worden geen opmerkingen gemaakt.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 74 volgens artikel 32

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van de zitting van 2 oktober 2019 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 16/12/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

Minimale levering aardgas 2019-2020. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

Om te vermijden dat mensen vanwege een gebrek aan geld om op te laden in de winter zonder verwarming vallen, voorziet de Vlaamse regering sinds de winter van 2010 een alternatief. Dat laat de OCMW's toe om aan behoeftigen een beperkte financiële steun toe te kennen om op te laden. Deze financiële tussenkomst staat voor een minimale hoeveelheid aardgas, goed voor een minimaal comfort. De OCMW's beschikken hiermee over een extra instrument om een financiële tussenkomst te voorzien in de energiekosten. De kost ervan kunnen ze grotendeels recupereren via de netbeheerders.

 

Als onderdeel van het Energiearmoedeprogramma dat de Vlaamse regering op 4 maart 2016 goedkeurde, werd de toepassingsperiode van de maatregel sinds 2017 verruimd met twee maanden waardoor hij loopt van 1 november tot en met 31 maart. Afhankelijk van de noden van de betrokken gezinnen kunnen de tussenkomsten dus maximaal gedurende vijf maanden worden toegekend.

 

Context en argumentatie

Begin oktober 2019 ontving het OCMW de richtlijnen van de Vlaamse regering met de te volgen procedure voor de maatregel 'minimale levering aardgas'.

 

Deze regeling is optioneel voor de OCMW's. Wanneer de procedure gevolgd wordt, kunnen OCMW's middelen recupereren bij de netbeheerders.

 

De algemene regels inzake de OCMW-dienstverlening zijn van toepassing omdat de regeling valt onder de algemene maatschappelijke dienstverlening die de OCMW's op basis van de OCMW-wet toekennen.

 

Indien het OCMW in het systeem wil stappen, dient de raad in het algemeen te beslissen tot de toepassing van dit systeem. Daarna wordt in elke afzonderlijke situatie onderzocht en beslist of de hulpvrager recht heeft op de minimale levering aardgas.

 

Sinds 2016 zet de sociale dienst extra in om mensen in energiearmoede te bereiken. Alle bewoners in Olen met een aardgasbudgetmeter (in 2018 waren er 103 actieve budgetmeters) kregen een brief met daarin de toelichting van de maatregel en een doorverwijzing naar het team maatschappelijk werk. Deze proactieve manier van werken kent resultaat zoals blijkt uit het groeiend aantal cliëntsystemen met recht op minimale levering aardgas:

-          2016: 10

-          2017: 13

-          2018: 17

 

Beslissingsbevoegdheid

-          organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd, artikels 1 en 57, §1

 

Juridische basis

-          organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd

-          besluit van de Vlaamse regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, zoals gewijzigd, meer bepaald artikels 5.4.6 tot en met 5.4.10

 

Beleid en financiën

 

Beleidsinformatie

 

 

Nr.

Omschrijving

Strategische doelstelling

1

Een effectieve en efficiënte sociale hulpverlening

Operationele doelstelling

1.14

Financiële hulpverlening

Actieplan

1.14.2

Steun in speciën

Actie

1.14.2.1

Steun in speciën

 

Financiële informatie

De vereiste budgetten zijn als volgt in het financieel meerjarenplan voorzien:

 

Budgetjaar

Uitgaven (incl. btw)

Inkomsten (incl. btw)

Algemene rekening

Beleidscode

2019

4.340,00 euro

 

64810403

0900

2019

 

3.040,00 euro

7408140

0900

 

Visum

Visum nr. 19/FIN/OCMW/MS/9 werd verleend op 17 oktober 2019.

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter toe te passen voor de periode 2019-2020.

 

Publicatiedatum: 16/12/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

Budgetwijziging 2019 nr. 2. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

Het budget 2019 is goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 november 2018.

 

Context en argumentatie

Het is noodzakelijk om wijzigingen aan te brengen om de continuïteit van de werking te verzekeren. De budgetwijziging is opgemaakt volgens de bepalingen van de BBC. Ze bestaat uit een verklarende nota en een financiële nota. De budgetwijziging past in het meerjarenplan.

 

Het laatste inschrijvingsnummer in het budgettair journaal is voor exploitatie 1481, voor investeringen 20 en voor andere 0.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 41,3°

 

Juridische basis

-          besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd

-          ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd

-          desbetreffende omzendbrieven van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken

 

Adviezen

-          gunstig advies van het managementteam van 23 oktober 2019

 

 

Stemming

 

Voor:Lisette Boeckx (CD&V), Michel De Maeyer (CD&V), Sander Verboven (CD&V), Gert Dierckx (CD&V), Joeri Janssens (sp.a-sociaal&anders), Chris Bakelants (sp.a-sociaal&anders), Kris Gebruers (CD&V), Marc T'Syen (CD&V), Elke Tweepenninckx (Groen), Ellen Deswert (CD&V), Seppe Bouquillon (CD&V) en Jan Verbist (CD&V).

Tegen:Jan Verhaert (O1), Riet Smits (O1), Marc Verhulst (O1), Mario Verhaert (O1), Dag Pas (N-VA), Annelies Horemans (N-VA), Willy Maes (N-VA), Jef Peeters (N-VA), An Peeters (N-VA), Mil Haemhouts (O1) en Steve Janssens (O1).

 

Goedkeuring met 12 voor, 11 tegen en 0 onthouding.

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad keurt de budgetwijziging 2019 nr. 2 goed.

 

Publicatiedatum: 16/12/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

Verslagen Welzijnszorg Kempen. Kennisname.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

Het OCMW is aangesloten bij de welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen en heeft daarin ook een vertegenwoordiging vanuit de raad voor maatschappelijk welzijn. Ook duidde de raad een bestuurder vanuit een andere gemeente aan om hen te vertegenwoordigen in de raad van bestuur.

 

Hierbij een overzicht van deze vertegenwoordiging:

 

Vertegenwoordiging

Bestuurder

-          Gert Dierckx (vertegenwoordiger algemene vergadering)

-          Joeri Janssens (vervangend vertegenwoordiger algemene vergadering)

-          Mizel Gebruers (Vorselaar)

 

Context en argumentatie

Om de OCMW-raadsleden toe te laten de werking van Welzijnszorg Kempen op te volgen, is het aangewezen om op regelmatige basis de besluitenlijsten of verslagen van de diverse bestuursorganen van deze welzijnsvereniging ter kennisname te brengen op de raad voor maatschappelijk welzijn. Bij eventuele vragen kunnen de raadsleden de vertegenwoordigers vanuit het bestuur of de bestuurder bevragen.

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, meer bepaald artikels 475 tot en met 495

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de volgende verslagen van Welzijnszorg Kempen:

-          notulen bijzondere algemene vergadering van 13 maart 2019

-          notulen raad van bestuur van 10 april 2019

-          notulen raad van bestuur van 8 mei 2019

-          notulen raad van bestuur van 12 juni 2019

-          notulen algemene vergadering van 26 juni 2019

-          notulen raad van bestuur van 4 september 2019

-          besluitenlijst algemene vergadering van 25 september 2019

-          besluitenlijst raad van bestuur van 9 oktober 2019

 

Publicatiedatum: 16/12/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

Verslagen dienstverlenende verenigingen. Kennisname.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

Het OCMW is aangesloten bij verschillende dienstverlenende verenigingen heeft daarin ook een vertegenwoordiging vanuit de raad voor maatschappelijk welzijn. Ook duidde de raad een bestuurder vanuit een andere gemeente aan om hen te vertegenwoordigen in de raad van bestuur.

 

Hierbij een overzicht van deze lidmaatschappen en bijhorende vertegenwoordiging:

 

Vereniging

Vertegenwoordiging

Bestuurder

Cipal

-          Michel De Maeyer (vertegenwoordiger algemene vergadering)

-          Seppe Bouquillon (vervangend vertegenwoordiger algemene vergadering)

-          Lieven Janssens (Vorselaar)

IOK

-          Lisette Boeckx (vertegenwoordiger algemene vergadering)

-          Gert Dierckx (vervangend vertegenwoordiger algemene vergadering)

-          Mien Van Olmen (Herentals)

 

Context en argumentatie

Om de OCMW-raadsleden toe te laten de werking van deze dienstverlenende verenigingen op te volgen, is het aangewezen om op regelmatige basis de besluitenlijsten of verslagen van de diverse bestuursorganen van deze verenigingen ter kennisname te brengen op de raad voor maatschappelijk welzijn. Bij eventuele vragen kunnen de raadsleden de vertegenwoordigers vanuit het bestuur of de bestuurder bevragen.

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, meer bepaald artikels 413 tot en met 460

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de volgende verslagen van Cipal:

-          besluitenlijst algemene vergadering van 22 maart 2019

-          besluitenlijst raad van bestuur van 25 april 2019

-          besluitenlijst raad van bestuur van 9 mei 2019

-          besluitenlijst raad van bestuur van 22 mei 2019

-          besluitenlijst raad van bestuur van 27 juni 2019

-          besluitenlijst algemene vergadering van 27 juni 2019

-          besluitenlijst raad van bestuur van 25 juli 2019

-          besluitenlijst raad van bestuur van 28 augustus 2019

-          besluitenlijst raad van bestuur van 26 september 2019

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de volgende verslagen van IOK:

-          besluitenlijst raad van bestuur van 26 april 2019

-          besluitenlijst raad van bestuur van 3 mei 2019

-          besluitenlijst raad van bestuur van 17 mei 2019

-          besluitenlijst raad van bestuur van 24 mei 2019

-          besluitenlijst raad van bestuur van 7 juni 2019

-          besluitenlijst raad van bestuur van 21 juni 2019

-          verslag buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2019

-          besluitenlijst raad van bestuur van 5 juli 2019

-          besluitenlijst raad van bestuur van 6 september 2019

-          besluitenlijst raad van bestuur van 20 september 2019

 

Publicatiedatum: 16/12/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Mondelinge vragen en mededelingen

 

De volgende mondelinge vragen en mededelingen worden besproken:

 

Raadslid Steve Janssens heeft opgemerkt dat er een toneel wordt georganiseerd ten voordele van de Welzijnsschakel. Dit is op zich voor hem OK. Toch verwijst hij naar een risico op belangenvermenging en de commotie hierover bij aanvang van de legislatuur.

 

***

Publicatiedatum: 16/12/2019