OCMW - Raad

van woensdag 2 januari 2019

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

 

De OCMW - Raad, regelmatig bijeengeroepen door de voorzitter overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, vergaderd in het gemeentehuis op 2 januari 2019.

 

De voorzitter stelt vast dat de raad wettelijk is samengesteld.

 

De voorzitter verklaart de vergadering om 21:30 uur voor geopend voor de behandeling van de volgende punten:

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 januari 2019

Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn. Kennisname.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen goedgekeurd op 5 december 2018.

 

Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad van heden legden de gemeenteraadsleden de eed af.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat, bestaat uit personen van verschillend geslacht en is dus rechtsgeldig samengesteld.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 68

 

Juridische basis

-          decreet 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd

-          gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 houdende installatie en eedaflegging van de gemeenteraadsleden

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de van rechtswege en geldige samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn als volgt:

-          Bakelants Christiana

-          Boeckx Lisette

-          Bouquillon Seppe

-          De Maeyer Michel

-          Deswert Ellen

-          Dierckx Gert

-          Gebruers Kris

-          Haemhouts Emiel

-          Horemans Annelies

-          Janssens Joeri

-          Janssens Steve

-          Maes Willy

-          Pas Dag

-          Peeters An

-          Peeters Jozef

-          Smits Rita

-          T'Syen Marc

-          Tweepenninckx Elke

-          Verbist Jan

-          Verboven Sander

-          Verhaert Jan

-          Verhaert Mario

-          Verhulst Marc

 

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 januari 2019

Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn. Kennisname.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

Jan Verbist werd tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad verkozen als voorzitter.

 

De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, in dit geval Jan Verbist.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 69

 

Juridische basis

-          decreet 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd

-          gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 houdende verkiezing voorzitter van de gemeenteraad

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de van rechtswege aanstelling van Jan Verbist tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 januari 2019

Vast bureau. Kennisname samenstelling en voorzitter.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

Seppe Bouquillon werd door de minister benoemd tot burgemeester van Olen.

 

Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad van heden werden de schepenen verkozen verklaard.

 

De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau en de schepenen zijn van rechtswege de leden van het vast bureau.

 

De rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van burgemeester en schepenen is van rechtswege de rang is die de leden in het vast bureau innemen.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 79

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd

-          ministerieel besluit van 30 november 2018 houdende de benoeming van de heer Seppe Bouquillon tot burgemeester van de gemeente Olen

-          gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 houdende verkiezing en eedaflegging schepenen

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de samenstelling van het vast bureau met de burgemeester als voorzitter van het vast bureau en de schepenen als leden van het vast bureau, met overeenkomstige rangorde als volgt:

 

Officiële naam

Mandaat

Seppe Bouquillon

voorzitter van het vast bureau

Ellen Deswert

eerste lid van het vast bureau

Elke TWeepenninckx

tweede lid van het vast bureau

Marc T'Syen

derde lid van het vast bureau

Kris Gebruers

vierde lid van het vast bureau

 

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 januari 2019

Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Verkiezing en eedaflegging.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

Er werd een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst op naam van Chris Bakelants overhandigd aan de algemeen directeur op 21 december 2018. De akte is meer dan acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad bezorgd wat voldoet aan de bepalingen van het decreet over de indientermijn.

 

De algemeen directeur heeft de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

De voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen.

 

De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst is dus ontvankelijk.

 

Chris Bakelants is geen voorzitter of lid van het vast bureau.

 

De kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst legt de decretaal voorziene eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens deze eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze eedaflegging geldt ook als eedaflegging voor het mandaat als schepen als vermeld in artikel 42, §1, derde lid van het decreet over het lokaal bestuur.

 

De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt geen melding van de einddatum van het mandaat en er wordt dus geen opvolger aangeduid.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 90

 

Juridische basis

-          decreet 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Artikel 2

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Chris Bakelants, wordt verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van heden.

 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de eedaflegging van de verkozen verklaarde voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst die tevens als vijfde lid toegevoegd wordt aan het vast bureau.

 

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 januari 2019

Leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Verkiezing en eedaflegging.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet inbegrepen, is vastgelegd is op zes leden.

 

Er werden binnen de 60 dagen na de verkiezingen geen verklaringen tot lijstenverbindingen bezorgd aan de algemeen directeur.

 

De algemeen directeur maakte op 14 december 2018 op de website van de gemeente bekend hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen. De zetelverdeling ziet er als volgt uit:

 

Lijst

Aantal zetels

CD&V

2 zetels

O1

2 zetels

N-VA

1 zetel

sp.a-sociaal&anders

1 zetel

Groen

geen zetels

 

Volgende lijsten bezorgden een akte van voordracht aan de algemeen directeur:

-          O1 op 21 december 2018

-          sp.a-sociaal&anders op 21 december 2018

-          CD&V op 24 december 2018

-          N-VA op 24 december 2018

 

Alle akten van voordracht werden minstens acht dagen voor de installatievergadering bezorgd en zijn dus tijdig.

 

De akten van voordracht werden ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de verkiezingen hebben deelgenomen. Uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle voordrachten voldoen aan de voorwaarden. De ingediende akten van voordracht zijn ontvankelijk en de kandidaten kunnen dus verkozen verklaard worden.

 

Volgende voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst hebben schriftelijk afstand van mandaat gedaan:

-          Rudi Van Houdt deed afstand van mandaat op 2 januari 2019 per brief.

 

Volgende opvolger komt in aanmerking om het mandaat op te nemen:

-          Sandra Bogaerts als eerste opvolger van Rudi Van Houdt op de lijst van CD&V

 

Iedereen van de te installeren kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst is aanwezig.

 

Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevinden.

 

Deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst leggen tijdens zitting de voorgeschreven eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Voor geen enkel kandidaat-lid werd een einddatum opgenomen in de akte van voordracht.

 

Na de installatie van de kandidaten zijn beide geslachten vertegenwoordigd in het bijzonder comité voor de sociale dienst en deze is dus rechtsgeldig samengesteld.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 92

 

Juridische basis

-          decreet 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 87, 88, 92, 93 en 94 en 96

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het afstand van mandaat van volgend voorgedragen lid voor het bijzonder comité van de sociale dienst:

-          Rudi Van Houdt

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn verklaart volgende voorgedragen kandidaten verkozen als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en neemt kennis van hun eedaflegging:

-          Johan Wouters

          Koen Laenen

          Maria Van Dionant

-          Ashley Bastiaens

          Valerie Rens

          Francine Jennes

-          Marc Hannes

-          Katrien Gebruers

-          Sandra Bogaerts

-          Tessa Wuyts

 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het gegeven dat er geen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst verhinderd zijn.

 

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 januari 2019

Vergaderdata raad voor maatschappelijk welzijn 2019. Kennisname.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

Het is noodzakelijk om de vergaderdata voor 2019 vast te stellen zodat de raadsleden tijdig hun persoonlijke agenda's kunnen aanvullen.

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de vergaderdata van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de rest van het jaar 2019:

-          6 februari 2019 aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          6 maart 2019 aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          3 april 2019 aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          8 mei 2019 aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          5 juni 2019 aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          3 juli 2019 aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          4 september 2019 aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          2 oktober 2019 aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          6 november 2019 aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          4 december 2019 aansluitend op de gemeenteraadszitting

 

Publicatiedatum: 29/03/2019