Raad voor maatschappelijk welzijn

van woensdag 5 juni 2019

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 5 juni 2019

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 mei 2019. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Michel De Maeyer, raadslid

 

Motivering

 

Context en argumentatie

De ontwerpnotulen van de vorige zitting werden opgemaakt. Er worden geen opmerkingen gemaakt.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 74 volgens artikel 32

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van de zitting van 8 mei 2019 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 04/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 5 juni 2019

Jaarverslag 2018 Sociale Hulp- en Dienstverlening. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Michel De Maeyer, raadslid

 

Motivering

 

Context en argumentatie

Sociale Dienst- en Hulpverlening vindt het belangrijk dat de OCMW-raadsleden voldoende inzicht krijgen/behouden in de werking. Daarom wordt het jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 77 en 78

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het jaarverslag van de sociale dienst van 2018 goed.

 

Publicatiedatum: 04/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 5 juni 2019

Jaarrekening OCMW over het jaar 2018. Vaststelling.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Michel De Maeyer, raadslid

 

Motivering

 

Context en argumentatie

De jaarrekening is opgemaakt volgens de bepalingen van de BBC. Ze bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, een samenvatting van de algemene rekeningen en een toelichting.

 

Het laatste inschrijvingsnummer in het budgettair journaal is nummer 8257.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 595

 

Juridische basis

-          decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd, meer bepaald titel IV 'Financiering, planning en financieel beheer' en daarin hoofdstuk VI 'Inventaris, jaarrekening en kwijting'

-          besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd

-          ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd

 

Adviezen

-          gunstig advies van het managementteam van 20 mei 2019

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De jaarrekening 2018, bestaande uit een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen met de volgende resultaten wordt vastgesteld.

 

Resultaat op kasbasis

1.620.794,00 euro

Autofinancieringsmarge

271.479,00 euro

 

Balans per 31 december 2018:

 

Activa

Passiva

Vlottende activa

1.702.464,00 euro

Schulden

1.292.341,00 euro

Vaste activa

3.362.022,00 euro

Netto-actief

3.772.145,00 euro

Totaal activa

5.064.486,00 euro

Totaal passiva

5.064.486,00 euro

 

De staat van de opbrengsten en kosten per 31 december 2018:

 

Kosten

3.050.609,00 euro

Opbrengsten

3.242.810,00 euro

Overschot/ tekort van het boekjaar

-          operationeel overschot/ tekort

-          Financieel overschot/ tekort

-          Uitzonderlijk overschot/ tekort

192.201,00 euro

98.311,00 euro

93.890,00 euro

0,00 euro

 

Publicatiedatum: 04/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 5 juni 2019

Dwangbevelen. Visering en uitvoerbaarverklaring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Michel De Maeyer, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

Op de raad van 31 maart 2014 werd een procedure voor de invordering van openstaande facturen goedgekeurd. Deze procedure bepaalt het volgende:

-          De inbaarheid van concrete dossiers wordt steeds ad hoc met het team Sociale Hulp- en Dienstverlening besproken. Daarnaast is er tweemaal per jaar een structureel overleg met het team Sociale Hulp- en Dienstverlening om de gang van zaken met betrekking tot het innen van vorderingen te bespreken.

-          Als na overleg met het team Sociale Hulp- en Dienstverlening beslist wordt dat de vordering inbaar is en er na twee herinneringsbrieven nog steeds geen betaling is ontvangen, wordt aan de deurwaarder opdracht gegeven om een derde aangetekende herinnering te versturen. De kosten voor deze aangetekende waarschuwing zijn ten laste van de cliënt.

-          Indien deze aanmaningen nog steeds geen effect hebben, kan er overgegaan worden tot de opmaak van een dwangbevel door de financieel directeur.

-          Vervolgens wordt het dwangbevel voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn. De raad viseert het dwangbevel en verklaart het dwangbevel uitvoerbaar. Vervolgens krijgt de deurwaarder de opdracht om het dwangbevel te betekenen. De extra kosten zijn ten laste van de cliënt.

 

Context en argumentatie

In deze beslissing is een lijst opgenomen van schuldenaars waarvoor geldt dat:

-          de schuld in deze dossiers opeisbaar, zeker en vaststaand is.

-          de schuldenaars aangetekend in gebreke zijn gesteld door de financieel directeur.

-          de dossiers besproken zijn met het team Sociale Hulp- en Dienstverlening van het OCMW.

 

Voor deze dossiers heeft de financieel directeur een dwangbevel opgemaakt. De raad moet deze dwangbevelen viseren en uitvoerbaar verklaren.

 

Het uitvaardigen van dwangbevelen heeft als doel de afhandelingstermijn en de kostprijs van invorderingsprocedures sterk te verminderen. De financiële situatie van het OCMW dient ook in overweging genomen te worden.

 

Er kan verzet aangetekend worden tegen het dwangbevel binnen één maand na de betekening.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 177

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 maart 2014 betreffende goedkeuring procedure beleid openstaande vorderingen

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit onderstaand dwangbevel te viseren en uitvoerbaar te verklaren:

 

Datum factuur

Saldo in euro

Aanmaning

Nr. dwangbevel

06/10/2014

595,00

01/08/2017

2019/01

27/02/2014

180,00

16/08/2018

2019/02

19/03/2014

78,64

16/08/2018

2019/03

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de gerechtsdeurwaarder Eric De Belder de opdracht te geven om de uitvoerbare en geviseerde dwangbevelen te betekenen aan de debiteurs en de openstaande schulden in te vorderen.

 

Artikel 3

De betekenings- en uitvoeringskosten van ieder dwangbevel zijn ten laste van de schuldenaar.

 

Publicatiedatum: 04/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 5 juni 2019

Rapportering organisatiebeheersing en audit. Kennisname.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Michel De Maeyer, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

Het lokaal bestuur van Olen hanteert het kader van de leidraad 'organisatiebeheersing van de lokale besturen'. De leidraad is een gids met doelstellingen rond organisatiebeheersing, risico's en beheersmaatregelen die ondersteuning biedt om een kader voor organisatiebeheersing uit te bouwen.

 

In de zitting van de gemeenteraad van 6 december 2017 werd gerapporteerd aan de gemeente. In de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 december 2017 werd gerapporteerd aan het OCMW.

 

Context en argumentatie

Het decreet lokaal bestuur schrijft voor dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau, aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar.

 

Met deze rapportering wenst de algemeen directeur de raad voor maatschappelijk welzijnte informeren over de realisatie in het kader van Organisatiebeheersing in 2018.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 217 tot en met artikel 220

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de rapportering van de realisaties in het kader van organisatiebeheersing binnen het lokaal bestuur van Olen in 2018.

 

Publicatiedatum: 04/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 5 juni 2019

Cipal. Algemene vergadering van 27 juni 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Michel De Maeyer, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 13 december 1990 toe te treden tot de dienstverlenende vereniging Cipal. De minister machtigde op 4 september 1991 deze toetreding.

 

De vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en communicatietechnologie en de toepassing ervan ten behoeve van haar deelnemers.

 

Michel De Maeyer is door de raad van maatschappelijk welzijn aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en Seppe Bouquillon als plaatsvervanger.

 

Context en argumentatie

Op 27 juni 2019 om 16.00 uur organiseert Cipal een algemene vergadering.

 

Op 9 mei 2019 ontving het OCMW daarvoor de uitnodiging.

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om de agenda en de ontwerpbesluiten voor deze algemene vergadering goed te keuren.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 432

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, meer bepaald artikels 413 tot en met 460

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 december 1990 houdende toetreding OCMW tot de C.V. Intercommunale vereniging Cipal

-          statuten van Cipal

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2019 houdende aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cipal

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Cipal van 27 juni 2019, die de volgende agendapunten bevat:

1)      Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers

2)      Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

3)      Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018

4)      jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

5)      Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018

6)      Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018

7)      Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding

8)      Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur

9)      Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het ondernemingsplan 2019-2024

10)  Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur met Raadgevende Stem in afdalende volgorde

11)  Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met toetreding van de nieuwe deelnemers.

 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de enkelvoudige jaarrekening en het verslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van 2018.

 

Artikel 4

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de geconsolideerde enkelvoudige jaarrekening en het verslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris over de geconsolideerde enkelvoudige jaarrekening van 2018.

 

Artikel 5

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het verlenen van kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018.

 

Artikel 6

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met benoeming van de Commissaris en de voorgestelde vergoeding.

 

Artikel 7

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het voorgestelde presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur.

 

Artikel 8

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het ondernemingsplan 2019-2024.

 

Artikel 9

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met voorgestelde rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur met raadgevende stem.

 

Artikel 10

Michel De Maeyer of Seppe Bouquillon als vervanger worden gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 27 juni 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.

 

Artikel 11

Dit besluit wordt overgemaakt aan Koen Goor (koen.goor@c-smart.be) van Cipal.

 

Publicatiedatum: 04/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 5 juni 2019

IOK. Buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Michel De Maeyer, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 23 juni 2016 om toe te treden tot de dienstverlenende vereniging IOK.

 

De vereniging heeft tot doel de deelnemers, op hun uitdrukkelijke vraag, bij te staan bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten, door de samenwerking tussen deelnemers te bevorderen en door de ontwikkelingsinitiatieven in het belang van de groep van de aangesloten deelnemers te bevorderen en/of te bestendigen.

 

Lisette Boeckx is door de raad voor maatschappelijk welzijn aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IOK en Gert Dierckx als plaatsvervanger.

 

Context en argumentatie

Op 27 juni 2019 om 19.00 uur organiseert IOK een gewone algemene vergadering.

 

Op 27 maart 2019 werd er een uitnodiging ontvangen voor de buitengewone algemene vergadering waarin de statutenwijziging werd meegedeeld.

 

Op 7 mei 2019 ontving het OCMW de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering.

 

Aan het OCMW wordt voorgesteld om de agenda en de ontwerpbesluiten voor deze algemene vergadering goed te keuren.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 432

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, meer bepaald artikels 413 tot en met 460

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 juni 2016 houdende goedkeuring van de toetreding door het OCMW tot de dienstverlenende vereniging IOK

-          statuten van IOK

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2019 houdende goedkeuring aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het OCMW voor de algemene vergadering van IOK

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda goed van de buitengewone algemene vergadering van IOK van 27 juni 2019, die de volgende agendapunten bevat:

1)      Statutenwijziging

2)      Aanstelling commissaris-revisor

3)      Code van goed bestuur

4)      Varia

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijziging.

 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris.

 

Artikel 4

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het voorstel van code van goed bestuur.

 

Artikel 5

Lisette Boeckx of Gert Dierckx als vervanger worden gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IOK van 27 juni 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.

 

Artikel 6

Dit besluit wordt overgemaakt aan Toon Otten (toon.otten@iok.be) van IOK.

 

Publicatiedatum: 04/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 5 juni 2019

Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Michel De Maeyer, raadslid

 

Mondelinge vragen en mededelingen

 

De volgende mondelinge vragen en mededelingen worden besproken:

 

Raadslid Willy Maes verwijst naar het vast bureau van en de toewijzing van een woning in Herentals.

 

Voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst Chris Bakelants licht toe dat dit een crisis betrof, waar de enige mogelijkheid was een woning tijdelijk in te huren van De Woonbrug. Er werd een doorgangswoning van gemaakt met de motivering dat dit een tijdelijke oplossing is om door te stromen en dus per definitie een tijdelijk karakter heeft.

 

***

 

Raadslid Steve Janssens komt terug op de huisbezoeken met de postbodes. Hij heeft contact gehad met twee mensen waarvan de antwoorden die door de postbode werden doorgegeven aan het zorgteam niet klopten met de info die mensen zelf gegeven hadden.

 

Er wordt gevraagd aan raadslid Steve Janssens deze info aan de algemeen directeur te bezorgen zodat dit kan onderzocht worden.

 

***

 

Voorzitter van De Woonbrug Joeri Janssens komt terug op de vraag die vorige raad door Raadslid Willy Maes werd gesteld over de asbestinventaris. Hij stelt dat deze info doorgegeven is en deze woningen mee opgelijst werden in functie van verder onderzoek.

 

***

Publicatiedatum: 04/07/2019