Raad voor maatschappelijk welzijn

van woensdag 4 december 2019

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 december 2019

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 november 2019. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

De ontwerpnotulen van de vorige zitting werden opgemaakt. Er worden geen opmerkingen gemaakt.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 74 volgens artikel 32

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van de zitting van 6 november 2019 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 09/01/2020
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 december 2019

Meerjarenplan 2020-2025 voor het OCMW. Vaststelling.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De Vlaamse lokale en provinciale besturen passen inmiddels reeds enkele jaren de regelgeving betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) toe. Op 1 januari 2014 trad de nieuwe regelgeving algemeen in werking.

 

BBC is een systeem van planning (budgettering), registratie (boekhouding) en rapportering (jaarrekening) van zowel de financiële als de niet-financiële basisgegevens van het lokaal bestuur. Vernieuwend was dat de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties van het bestuur gekoppeld werden aan de financiële middelen en dat voluit gekozen werd voor strategische planning en outputsturing.

 

Nadat alle besturen een volledige cyclus in BBC hadden afgewerkt, werd vanuit Vlaanderen een grote evaluatieronde opgestart. Al in 2015 bevroeg men het werkveld naar zijn ervaringen met de BBC. De evaluatieronde leverde input voor de wijzigingen aan de BBC, die vorm kregen in de BBC 2020, zo genoemd omdat de nieuwe regelgeving algemeen wordt ingevoerd vanaf het boekjaar 2020.

 

Context en argumentatie

Uiterlijk vanaf 1 januari 2020 moeten de Vlaamse gemeenten en OCMW's de BBC 2020 implementeren. Naast de wijzigingen in de beleids- en beheerscyclus werd ook de integratie van de gemeente en het OCMW vertaald naar BBC 2020. De gemeenten en hun OCMW's maken voortaan gezamenlijke beleidsrapporten op met een gedeelde doelstellingenboom en één financieel evenwicht. De raden van beide rechtspersonen stellen de beleidsrapporten vast, maar de inhoud is gemeenschappelijk.

 

De belangrijkste wijzigingen zijn :

-          Het budget wordt voortaan mee in het meerjarenplan geïntegreerd.

-          De beleidsrapporten van gemeente en OCMW komen samen in één gezamenlijk beleidsrapport.

-          Gemeente en OCMW vormen één bestuur voor de beleidsrapporten, maar blijven twee afzonderlijke budgettaire entiteiten met elk hun eigen kredieten en transacties.

-          Om beter tegemoet te komen aan de informatiebehoeften wordt naast de beleidsdoelstellingen meer de nadruk gelegd op de acties of actieplannen. De strategische nota en de beleidsevaluatie focussen op de prioritaire acties of actieplannen.

-          Kredieten worden jaar per jaar toegekend via het meerjarenplan of de aanpassing ervan.

 

Het laatste inschrijvingsnummer (journaalnummer) bedraagt 10878.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 249

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd

-          besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, zoals gewijzigd

-          ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, zoals gewijzigd

-          omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

 

Adviezen

-          gunstig advies van het managementteam van 18 november 2019

 

 

Stemming

 

Voor:Lisette Boeckx (CD&V), Michel De Maeyer (CD&V), Sander Verboven (CD&V), Gert Dierckx (CD&V), Joeri Janssens (sp.a-sociaal&anders), Chris Bakelants (sp.a-sociaal&anders), Kris Gebruers (CD&V), Marc T'Syen (CD&V), Elke Tweepenninckx (Groen), Ellen Deswert (CD&V), Seppe Bouquillon (CD&V) en Jan Verbist (CD&V).

Tegen:Jan Verhaert (O1), Riet Smits (O1), Marc Verhulst (O1), Mario Verhaert (O1), Dag Pas (N-VA), Annelies Horemans (N-VA), Willy Maes (N-VA), Jef Peeters (N-VA), An Peeters (N-VA), Mil Haemhouts (O1) en Steve Janssens (O1).

 

Goedkeuring met 12 voor, 11 tegen en 0 onthouding.

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gedeelte van het OCMW van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

 

Publicatiedatum: 09/01/2020
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 december 2019

Cipal. Gewone algemene vergadering van 12 december 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 13 december 1990 toe te treden tot de dienstverlenende vereniging Cipal. De minister machtigde op 4 september 1991 deze toetreding.

 

De vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en communicatietechnologie en de toepassing ervan ten behoeve van haar deelnemers.

 

Michel De Maeyer is door de raad van maatschappelijk welzijn aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en Seppe Bouquillon als plaatsvervanger.

 

Context en argumentatie

Op 12 december 2019 om 16.00 uur organiseert Cipal een algemene vergadering.

 

Op 24 oktober 2019 ontving het OCMW daarvoor de uitnodiging.

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om de agenda en de ontwerpbesluiten voor deze algemene vergadering goed te keuren.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 432

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, meer bepaald artikels 413 tot en met 460

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 december 1990 houdende toetreding OCMW tot de C.V. Intercommunale vereniging Cipal

-          statuten van Cipal

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2019 houdende aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cipal

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda goed van de gewone algemene vergadering van Cipal van 12 december 2019, die de volgende agendapunten bevat:

1)      Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2)      Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het voekjaar 2020 met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie

3)      Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv

4)      Rondvraag

5)      Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de deelneming van de gemeente Herk-de-Staden het bedrag van kapitaalplaatsing op 3.250 euro, goed voor 26 aandelen.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de deelneming van de gemeente Lanaken en het bedrag van kapitaalplaatsing op 6.500 euro, goed voor 52 aandelen.

 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de begroting voor het boekjaar 2020.

 

Artikel 4

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de code van goed bestuur.

 

Artikel 5

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het verslag, staande de vergadering.

 

Artikel 6

Michel De Maeyer of Seppe Bouquillon als vervanger worden gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 12 december 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.

 

Artikel 7

Dit besluit wordt overgemaakt aan Koen Goor (koen.goor@c-smart.be) van Cipal.

 

Publicatiedatum: 09/01/2020
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 december 2019

IOK. Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 23 juni 2016 om toe te treden tot de dienstverlenende vereniging IOK.

 

De vereniging heeft tot doel de deelnemers, op hun uitdrukkelijke vraag, bij te staan bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten, door de samenwerking tussen deelnemers te bevorderen en door de ontwikkelingsinitiatieven in het belang van de groep van de aangesloten deelnemers te bevorderen en/of te bestendigen.

 

Lisette Boeckx is door de raad voor maatschappelijk welzijn aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IOK en Gert Dierckx als plaatsvervanger.

 

Context en argumentatie

Op 17 december 2019 om 18.30 uur organiseert IOK een gewone algemene vergadering.

 

Op 30 oktober 2019 ontving het OCMW daarvoor de uitnodiging.

 

Aan het OCMW wordt voorgesteld om de agenda en de ontwerpbesluiten voor deze algemene vergadering goed te keuren.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 432

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, meer bepaald artikels 413 tot en met 460

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 juni 2016 houdende goedkeuring van de toetreding door het OCMW tot de dienstverlenende vereniging IOK

-          statuten van IOK

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2019 houdende goedkeuring aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het OCMW voor de algemene vergadering van IOK

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda goed van de buitengewone algemene vergadering van IOK van 17 december 2019, die de volgende agendapunten bevat:

1)      Activiteitenplan 2020

2)      Begroting 2020

3)      Varia

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het activiteitenplan 2020.

 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de begroting 2020.

 

Artikel 5

Lisette Boeckx of Gert Dierckx als vervanger worden gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IOK van 17 december 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.

 

Artikel 6

Dit besluit wordt overgemaakt aan Toon Otten (toon.otten@iok.be) van IOK.

 

Publicatiedatum: 09/01/2020
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 december 2019

Vergaderdata raad voor maatschappelijk welzijn 2020. Kennisname.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

Het is noodzakelijk om de vergaderdata voor 2020 vast te stellen zodat de raadsleden tijdig hun persoonlijke agenda's kunnen aanvullen.

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de vergaderdata van de raad van maatschappelijk welzijn voor het jaar 2020:

-          8 januari aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          5 februari aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          4 maart aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          1 april aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          6 mei aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          3 juni aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          1 juli aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          2 september aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          7 oktober aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          4 november aansluitend op de gemeenteraadszitting

-          2 december aansluitend op de gemeenteraadszitting

 

Publicatiedatum: 09/01/2020