Raad voor maatschappelijk welzijn

van woensdag 2 oktober 2019

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 4 september 2019. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Mario Verhaert, raadslid

 

Motivering

 

Context en argumentatie

De ontwerpnotulen van de vorige zitting werden opgemaakt. Er worden geen opmerkingen gemaakt.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 74 volgens artikel 32

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van de zitting van 4 september 2019 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

IOK. Buitengewone algemene vergadering van 5 november 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Mario Verhaert, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 23 juni 2016 om toe te treden tot de dienstverlenende vereniging IOK.

 

De vereniging heeft tot doel de deelnemers, op hun uitdrukkelijke vraag, bij te staan bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten, door de samenwerking tussen deelnemers te bevorderen en door de ontwikkelingsinitiatieven in het belang van de groep van de aangesloten deelnemers te bevorderen en/of te bestendigen.

 

Lisette Boeckx is door de raad voor maatschappelijk welzijn aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IOK en Gert Dierckx als plaatsvervanger.

 

Context en argumentatie

Op 5 november 2019 om 18.30 uur organiseert IOK een gewone algemene vergadering.

 

Op 29 juli 2019 ontving het OCMW daarvoor de uitnodiging.

 

Aan het OCMW wordt voorgesteld om de agenda en de ontwerpbesluiten voor deze algemene vergadering goed te keuren.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 432

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, meer bepaald artikels 413 tot en met 460

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 juni 2016 houdende goedkeuring van de toetreding door het OCMW tot de dienstverlenende vereniging IOK

-          statuten van IOK

-          besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2019 houdende goedkeuring aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het OCMW voor de algemene vergadering van IOK

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda goed van de buitengewone algemene vergadering van IOK van 5 november 2019, die de volgende agendapunten bevat:

1)      Verlenging IOK

2)      Vervanging bestuurder

3)      Samenstelling adviescomités/algemeen comité

4)      Goedkeuring huishoudelijk reglement raad van bestuur

5)      Bevestiging aanstelling commissaris-revisor

6)      Varia

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met  de motiveringsnota in het verlengingsdossier IOK, met daarin het activiteitenprogramma 2019-2024, de evaluatierapporten en de financiële meerjarenplanning.

 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het voorstel van statutenwijziging waarbij de duurtijd van IOK wordt verlengd met een periode van 18 jaar ingaand op 10 november.

 

Artikel 4

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de benoeming van mevrouw Martine Taelman als bestuurder bij IOK ter vervanging van mevrouw Marianne Verhaert.

 

Artikel 5

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het voorgelegde huishoudelijk reglement van de raad van bestuur.

 

Artikel 6

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de benoeming van Ernst & Young, Borsebeeksebrug 26, 2600 Berchem met als vaste vertegenwoordiger de heer Christoph Oris tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Deze opdracht wordt verdeeld in 4 deelopdrachten. De vergoeding voor deelopdracht 2 (IOK) bedraagt 32.670 euro incl. btw.

 

Artikel 7

Lisette Boeckx of Gert Dierckx als vervanger worden gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IOK van 5 november 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.

 

Artikel 8

Dit besluit wordt overgemaakt aan Toon Otten (toon.otten@iok.be) van IOK.

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Mario Verhaert, raadslid

 

Mondelinge vragen en mededelingen

 

De volgende mondelinge vragen en mededelingen worden besproken:

 

Raadslid Willy Maes vindt het jammer dat hij geen uitnodiging gekregen heeft voor de evaluatie van het project van de 60'ers en 80'ers. Dit is immers een project dat gestemd en goedgekeurd is de vorige legislatuur. Het is jammer dat er geen uitnodiging geweest is voor de raadsleden. Er zou ook een nieuwe nota zijn van ISOM over de visie op activering. Hij vraagt om hier ook een toelichting over te krijgen.

 

Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Chris Bakelants neemt dit mee.

 

Raadslid Marc Verhulst merkt ook op dat de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn zeer bondig is. Hij vraagt zich af of het OCMW stilgevallen is. Het is heel opvallend dat ook de verslagen van het vast bureau heel beperkt zijn.

 

Chris Bakelants stelt dat de bevoegdheid van het vast bureau hierin speelt waardoor niet meer zoals vroeger alle punten op de raad voor maatschappelijk welzijn komen. Zij wil wel duidelijk maken dat de werking van het OCMW hierin niet in vraag gesteld dient te worden.

 

Willy Maes beaamt dit en dit is ook zijn bedoeling niet, maar hij wil wel meer geïnformeerd worden.

 

***

Publicatiedatum: 12/11/2019