Gemeenteraad

van woensdag 4 september 2019

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

Notulen van de gemeenteraad van 3 juli. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

De ontwerpnotulen van de vorige zitting werden opgemaakt. Er worden geen opmerkingen gemaakt.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2018 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 32

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De notulen van de gemeenteraad van de zitting van 3 juli worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

Beleidsplan handhaving. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

Sinds februari 2018 werkt Olen met een handhavingsambtenaar in een intergemeentelijk samenwerkingsverband met Vorselaar.

 

In de loop van 2018 is er gestart met een traject voor de opmaak van een beleidsplan voor handhaving van milieu en ruimtelijke ordening in Olen. Tijdens het traject is er intensief overleg geweest, zowel met gemeentelijke medewerkers als met verschillende handhavingspartners.

 

Dit traject heeft geleid tot de uitwerking van een beleidsplan dat enerzijds de doelstellingen, uitgangspunten en prioriteiten van handhaving in Olen vastlegt en dat anderzijds de mogelijke handhavingsprocedures toelicht. Op 27 juni 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen ingestemd met dit beleidsplan en een prioriteitenkader voor handhaving

 

Context en argumentatie

Handhaving is een kernopdracht van de gemeente. Het voorkomen en aanpakken van overtredingen draagt immers bij tot een gezonde, veilige en kwaliteitsvolle omgeving maar ook tot een leefbare en rechtvaardige samenleving.

 

Het beleidsplan handhaving is een instrument dat richting geeft aan een objectief, pragmatisch en oplossingsgericht handhaven in Olen. Het creëert tevens een kader waarbinnen de handhavingsambtenaar autonoom beslissingen kan nemen en actie kan ondernemen. Zo kan er efficiënt worden opgetreden, zij het steeds in een constructief klimaat van overleg, redelijkheid en transparantie. Inwoners, verenigingen en bedrijven weten wat zij kunnen verwachten van handhaving en worden daarbij aanhoudend positief aangemoedigd om mee te werken aan een betere omgeving.

 

Tenslotte zal het goedgekeurde beleidsplan handhaving in het kader van een vruchtbare samenwerking gecommuniceerd worden aan onze handhavingspartners zoals bijvoorbeeld de afdeling handhaving en de gewestelijke beboetingsentiteit van het Departement Omgeving, het Parket en de lokale politie.

 

Het beleidsplan Handhaving dat door het college van burgemeester en schepenen is goedgekeurd op 27 juni 2019 is aangepast op advies van het Openbaar Ministerie in het bijzonder omdat het 'Handhavingsprogramma ruimtelijke ordening 2015' en de 'Prioriteitennota vervolgingsbeleid milieurecht in het Vlaams gewest 2012' vervangen zijn door de 'Omzendbrief COL 04/2019 - gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep met de deelname van de Vlaams minister president bevoegd inzake Justitie Strafrechtelijke prioriteiten Vlaanderen', in werking getreden op 30 april 2019.

 

Juridische basis

-          decreet van 25 april 2014 over de handhaving van de omgevingsvergunning, zoals gewijzigd

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 40

-          besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 juni 2019 houdende goedkeuring beleidsplan handhaving omgeving

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan het beleidsplan handhaving omgeving.

 

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

Burgemeestersconvenant - streekproject Kempen 2030. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie, waarin lokale en regionale overheden deelnemen door vrijwillig te beloven acties te ondernemen om tegen 2030 de EU-doelstelling te halen om 40% minder broeikasgassen uit te stoten. De ondertekenaars beloven een gezamenlijke aanpak te implementeren die de klimaatverandering moet tegengaan en maatregelen te treffen om met de effecten ervan om te gaan (http://www.burgemeestersconvenant.eu). De ondertekenaars verbinden zich ertoe om binnen de twee jaar na de bekrachtiging van hun ondertekening door de gemeenteraad, een energie- en klimaatactieplan op te maken met de voornaamste acties die ze willen uitvoeren. In dat plan wordt een CO2-inventaris voorzien om de acties die klimaatverandering tegen gaan op te volgen, en een Klimaatrisico- en Kwetsbaarheidsanalyse. Intussen telt het Burgemeestersconvenant meer dan 7.000 lokale en regionale overheden verspreid over 57 landen.

 

De gemeenteraad besliste op 2 april 2014 tot het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant met doelstellingen tot 2020.

 

Het streekproject Kempen2020 heeft sinds 2014 bij IOK en alle 29 Kempense gemeentebesturen binnen de IOK-regio, een lokaal en regionaal energie- en klimaatbeleid op de rails gezet. Het college van burgemeester en schepenen besliste om mee in te stappen op 27 juni 2013 en de Samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 te ondertekenen.

 

Context en argumentatie

Kempen2030 is het door IOK gecoördineerd streekproject dat kadert binnen het vernieuwde Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie en deelt aldus dezelfde visie, doelen en ambities. Kempen2030 wil, als opvolger van Kempen2020 en met 2030 als nieuwe horizon, een volgende, logische stap zijn in het concretiseren van één gezamenlijke visie op vlak van energie en klimaat onder alle 29 Kempense lokale besturen.

 

IOK en de provincie Antwerpen zijn door Europa erkend als territoriaal coördinator van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie.

 

Het verbintenisdocument (zie bijlage 1) gaat over het Europees initiatief inzake het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie.

 

In het meerpartijen-engagement Kempen2030 (zie bijlage 2) engageert ieder lokaal bestuur zich tot een daadkrachtig lokaal klimaatbeleid en spreken de strategische partners van Kempen2030 expliciet hun engagement uit om de lokale besturen vanuit een gecoördineerd partnerschap in de ambities van het Burgemeestersconvenant te ondersteunen.

 

Het meerpartijen-engagement Kempen2030 vertrekt vanuit een strategisch partnerschap bestaande uit de 29 Kempense gemeentebesturen, IOK, provincie Antwerpen, Kamp C, Rurant, Fluvius, VITO, Voka Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen en de Boerenbond en dit partnerschap kan nog groeien.

 

Klimaatverandering vormt één van de grootste wereldwijde uitdagingen van onze tijd die actie en samenwerking vereist tussen lokale, regionale en nationale overheden over de hele wereld.

 

Lokale overheden zijn de belangrijkste autoriteiten voor de energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering op het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers staat.

 

Beperking van en aanpassing aan klimaatverandering kan meerdere voordelen opleveren voor het milieu, de samenleving en de economie. Als deze samen worden aangepakt, bieden zij nieuwe kansen om duurzame lokale ontwikkeling te bevorderen. Dit omvat de opbouw van inclusieve, klimaatbestendige, energie-efficiënte gemeenschappen, de verbetering van de levenskwaliteit, de stimulering van investeringen en innovatie, de bevordering van de lokale economie en het scheppen van banen, de versterking van de betrokkenheid van en de samenwerking tussen belanghebbenden.

 

Lokale oplossingen voor energie- en klimaatuitdagingen helpen om veilige, duurzame, concurrerende en betaalbare energie te bieden aan burgers en zo bij te dragen aan een lagere energieafhankelijkheid en de bescherming van kwetsbare consumenten.

 

Alle ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant delen een gemeenschappelijke visie voor 2050 met:

-          koolstofvrije gebieden, om er zo toe bij te dragen dat de gemiddelde opwarming van de aarde ruim onder 2°C blijft ten opzichte van de pre-industriële niveaus, in overeenstemming met de internationale klimaatovereenkomst van COP 21 die in december 2015 is gesloten in Parijs.

-          veerkrachtiger gebieden, om zo voorbereidingen te treffen tegen de onvermijdelijke negatieve gevolgen van klimaatverandering.

-          universele toegang tot zekere, duurzame en betaalbare energiediensten voor iedereen, om zo de levenskwaliteit te verhogen en de energiezekerheid te verbeteren.

 

Tal van Europese en Vlaamse fondsen richten zich op ondersteuning van energie- en klimaatbeleid en de ondertekening van het Burgemeestersconvenant kan een essentiële voorwaarde zijn om beroep te kunnen doen op Vlaamse en Europese fondsen.

 

Het lokaal bestuur kan voor het verwezenlijken van de ambities van het Burgemeestersconvenant, beroep doen op de ondersteuning van het partnerschap binnen het streekproject Kempen2030, zoals omschreven in het meerpartijen-engagement Kempen2030. Dit aanbod van ondersteuning zal door het partnerschap geconcretiseerd worden in een overzichtelijke, dynamische menukaart Kempen2030.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 40 en 41

 

Juridische basis

-          gemeenteraadsbesluit van 2 april 2014 houdende goedkeuring Burgemeesterconvenant

-          besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 juni 2013 houdende goedkeuring samenwerking IOK voor het Burgemeesterconvenant

 

Beleid en financiën

 

Beleidsinformatie

 

 

Nr.

Omschrijving

Strategische doelstelling

6

Duurzame gemeente

Operationele doelstelling

6.1

Verlagen CO2-uitstoot

Actieplan

6.1.1

Actie 2020

Actie

6.1.1.1

Burgemeesterconvenant

 

Financiële informatie

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

Visum

Er is geen visum vereist.

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om als lokaal bestuur Olen het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (Covenant of Mayors for Climate & Energy) te ondertekenen en neemt kennis van bijhorende engagementen (zie bijlage 1 ‘Verbintenisdocument’).

 

De gemeenteraad geeft hierbij het mandaat aan de burgemeester om het toetredingsformulier te ondertekenen (zie bijlage 3 'Toetredingsformulier').

 

Artikel 2

De gemeenteraad beslist om als lokaal bestuur Olen het meerpartijen-engagement Kempen2030 te ondertekenen en neemt kennis van bijhorende engagementen ('zie bijlage 2 'Meerpartijenengagement Kempen2030').

 

Artikel 3

Een afschrift van deze beslissing, het ondertekende toetredingsformulier en het ondertekende meerpartijen-engagement worden per mail bezorgd aan IOK – annick.sprengers@iok.be.

 

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

Plaatsing en gebruik tijdelijke vaste camera's in Olen. Goedkeuring uitbreiding van de lijst met risicoplaatsen van sluikstort en veiligheid.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad gaf op 4 juli 2018 haar goedkeuring voor de plaatsing en het gebruik van tijdelijke vaste camera's op het grondgebied van Olen voor de aanpak van kleine vormen van overlast, zwerfvuil, sluikstort en vandalisme.

 

Sinds december 2018 is één tijdelijke vaste camera in Olen operationeel. De camerabeelden worden in overeenstemming met de vigerende wetgeving geanalyseerd en gebruikt door de politiezone Neteland. Op basis van de camerabeelden heeft de politie sinds ingebruikneming tot eind april 2019 twintig pv's opgesteld voor feiten die overlast veroorzaken. Deze pv's worden afgehandeld via de GAS-ambtenaar die de overtreders een gepaste sanctie oplegt.

 

De camera werd in een eerste fase geplaatst op locaties die zijn opgenomen in een lijst met risicoplaatsen van sluikstort. Deze risicoplaatsen werden geselecteerd door de milieupolitie in overleg met Mens en Ruimte, Technische Dienstverlening en de zwerfvuilvrijwilligers. Veelal gaat het om minder druk bewoonde plaatsen, in de buurt van glasbollen, afvalbakjes, enz. Het zijn niet-besloten plaatsen die voor het publiek vrij toegankelijk zijn.

 

Context en argumentatie

De lijst met risicoplaatsen van sluikstort kan uitgebreid worden in functie van de behoeften (ingevolge onder andere verschuivingen van het sluikstort). Thans is een geactualiseerde lijst opgesteld (zie bijlage "geactualiseerde lijst met risicoplaatsen sluikstort Olen - update juni 2019").

 

De opstelling van de tijdelijke vaste camera’s is ook nuttig bij evenementen (bv. Gladiolen, ballonmeeting) en grote volkstoelopen om de openbare orde en de veiligheid van de bevolking en de bezoekers te bevorderen. Zij kunnen ook dienstig zijn om de evolutie van noodsituaties in te schatten.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 40

 

Juridische basis

-          Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

-          wet op het politieambt van 5 augustus 1992, hier WPA genoemd

-          wet van 8 december 1992 (BS 18/03/1993) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hier de privacywet genoemd

-          wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, gewijzigd bij wet van 13 november 2009, hier de camerawet genoemd

-          koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt, gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009

-          koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 augustus 2010

-          ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de camerawet, gewijzigd bij ministeriële omzendbrief van 13 mei 2011

-          wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakinsgcamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

 

Adviezen

De korpschef van de politiezone Neteland verleent een positief advies voor de plaatsing en het gebruik van tijdelijke vaste camera’s op het grondgebied van de gemeente Olen, in het bijzonder op de plaatsen zoals die voorkomen op de geactualiseerde lijst met risicoplaatsen sluikstort Olen - update juni 2019. De politiezone is vragende partij om camera’s te plaatsen en te gebruiken op het grondgebied van de gemeente.

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad verleent haar goedkeuring voor de plaatsing en het gebruik van het tijdelijke vaste camera’s op het grondgebied van de gemeente Olen. De tijdelijke vaste camera’s zullen geplaatst worden in de omgeving van de risicoplaatsen, in het bijzonder op de plaatsen zoals die voorkomen op de geactualiseerde lijst met risicoplaatsen sluikstort Olen - update juni 2019, alsook bij evenementen en grote volkstoelopen.

 

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

Verleggen en uitbreiden van voetweg 72, tussen Rode Driezen 2 en 6. Definitieve aanvaarding en definitieve vaststelling van het rooilijnplan.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad keurde op 5 juni 2019 het voorstel voor het verleggen en uitbreiden van voetweg 72, tussen Rode Driezen 2 en 6 en de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan goed.

 

Naar aanleiding van deze beslissing organiseerde het college van burgemeester en schepenen een openbaar onderzoek van 20 juni tot en met 19 juli 2019. Het dossier lag ter inzage in het boekelhuis, Boekel 7, in Olen tijdens de openingsuren. De bekendmaking van dit openbaar onderzoek gebeurde via publicatie in het Belgisch Staatsblad, de gemeentelijke website, op het terrein, in de affichekast aan de gevel van het boekelhuis en via individuele verwittiging gericht aan de kadastraal aanpalende eigenaars van het tracé van voetweg 72.

 

Context en argumentatie

Naar aanleiding van dit openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ingediend.

 

Planmatig werd het voorstel voor het verleggen en uitbreiden van voetweg 72, tussen Rode Driezen 2 en 6 en de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan opgemaakt door gezworen landmeter expert Gerard Vervisch op 30 april 2019.

 

Het dossier bestaat uit:

-          een uittreksel uit de topografische kaart met aanduiding van voetweg 72, aangeduid met een rode cirkel

-          een uittreksel uit het kadasterplan met aanduiding van voetweg 72, aangeduid met een rode cirkel

-          een uittreksel uit de atlas der buurtwegen met aanduiding van voetweg 72 in rode kleur

-          een rooilijnplan met aanduiding van de rooilijn in blauwe kleur. De te behouden voetweg is weergegeven in gele kleur. De af te schaffen voetweg is weergegeven in rode kleur en heeft een breedte van 1 meter. Het nieuwe tracé van voetweg 72 heeft een breedte van 2 meter en is op het plan weergegeven in groen gearceerde kleur.

 

De verbreding van voetweg 72 werd mogelijk gemaakt door aankoop en ruiling van gronden met de aanpalende eigenaars. Zij ondertekenden hiervoor een verkoopsbelofte.

 

De gemeenteraad keurde in de zitting van 3 juli 2019 de aankoop en ruiling van delen van gronden ter hoogte van voetweg 72 aan de Rode Driezen goed.

 

Het lokaal bestuur bekijkt samen met het provinciebestuur de mogelijkheden tot verbreden van tragewegverbindingen.

 

In Olen-Centrum ligt een drempelvrije wandellus die toegankelijk is voor minder mobiele voetgangers en (groot)ouders met wandelwagens. De paden maken deel uit van de voetgangerscirkel.

 

Het engagement van de aanpalende eigenaars blijkt uit de ondertekening van de verkoopsbelofte waardoor de verbreding van voetweg 72 mogelijk is.

 

Met de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum in de Berkenstraat zocht het lokaal bestuur een aansluiting op de bestaande voetgangerscirkel. De bestaande voetweg tussen Slakkenpad en Rode Driezen vormt hiervoor een ideale verbinding. Slakkenpad sluit immers aan op de erfdienstbaarheid van openbaar nut weergegeven op het rooilijnplan. Tevens is het de meest dichte verbinding tussen de bestaande voetgangerscirkel en voetweg 72.

 

De voorgestelde acties en inrichting van de gewijzigde voetweg geeft mogelijkheden om de voetgangerscirkel verder uit te breiden. De huidige inrichting van de bestaande voetweg 72 geeft geen mogelijkheden voor minder mobiele voetgangers.

 

Het is niet de bedoeling dat de het nieuwe tracé van voetweg 72 zal gebruikt worden door gemotoriseerd verkeer. Om dit te vermijden zal men ook een bord plaatsen dat gemotoriseerd verkeer niet toegelaten is. De overweging om paaltjes te plaatsen is geen optie vermits die de veiligheid van de gebruikers in gevaar brengen alsook de doelstelling van de gebruikers. De bedoeling is immers dat de aangelegde voetweg 72 kan gebruikt worden voor minder mobiele voetgangers en (groot)ouders met wandelwagens.

 

Het voorstel biedt een optimalisatie van het gebruik van voetweg 72 en verhoogt het gebruikscomfort.

 

De verbreding van de voetweg geeft voornamelijk weer dat elk type gebruiker recht heeft op een volwaardig recht van doorgang. Tevens geeft deze verbreding en verlegging, met kink in het tracé een veiliger gevoel naar doorgang. Ook bij kruising wordt het veilig gebruik niet in gedrang gebracht.

 

Vanuit het ruimtelijk oogpunt betekent de voorgestelde gedeeltelijke wijziging van het tracé van voetweg 72 slechts een beperkte wijziging. Er vinden geen ingrijpende veranderingen plaats in het netwerk van voetwegen.

 

Voor de inrichting van het gewijzigde tracé van voetweg 72 zal er een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, zoals gewijzigd, artikel 27

 

Juridische basis

-          wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, zoals gewijzigd

-          decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond-en pandenbeleid, zoals gewijzigd

-          decreet van 4 april 2014 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, zoals gewijzigd

-          het gemeenteraadsbesluit van 5 juni 2019 houdende verleggen en uitbreiden van voetweg 72, tussen Rode Driezen 2 en 6 over de voorlopige aanvaarding en vaststelling van het rooilijnplan

-          besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende de sluiting van het openbaar onderzoek over het verleggen en uitbreiden van voetweg 72, tussen Rode Driezen 2 en 6 en de voorlopige aanvaarding en vaststelling van het rooilijnplan

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad stelt het voorstel voor het verleggen en uitbreiden van voetweg 72, tussen Rode Driezen 2 en 6 definitief vast.

 

Artikel 2

De gemeenteraad stelt de nieuwe rooilijn zoals weergegeven in blauwe kleur op het bijgevoegd plan definitief vast.

 

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

Zoektocht exploitant pastorie Olen-Centrum. Goedkeuring informatiebrochure waarin lastvoorwaarden opgenomen zijn en opstart van marktbevraging.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

In het kader van de opdracht 'Aanstellen van een trajectbegeleider gespecialiseerd in het zoeken naar een geschikte partij voor de exploitatie van de pastorie van Olen-Centrum' gunde het college van burgemeester en schepenen de opdracht op 17 januari 2019 aan Value Partners NV.

 

Context en argumentatie

Het lokaal bestuur Olen streeft naar een duurzame invulling en zoekt een privé-partner die een interessant project heeft voor deze site (er kan bvb. gedacht worden aan horeca, zorg, handel of een combinatie van deze uitbatingsvormen).

 

Aan deze partner zal een concessieovereenkomst aangeboden worden waarvan de nog te bepalen periode evenredig is met de terugverdientijd van de onroerende investeringen.

 

Omdat een marktconforme en exploitatie-realistische overeenkomst wordt nagestreefd, verloopt de procedure gefaseerd. Na een selectie van kandidaten zal in dialoog het voorwerp en de voorwaarden van de concessie worden besproken. De ontwerp-concessieovereenkomst en het bestek zullen daarna aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. Vervolgens zullen enkel de geselecteerde kandidaten die deelnamen aan de dialoogfase een concreet uitbatingsvoorstel of offerte kunnen indienen waarna tot toekenning zal worden overgegaan en de concessieovereenkomst finaal wordt goedgekeurd.

 

Bij een concessie is de flexibiliteit qua contractvoorwaarden alsook de onderhandelingsmarge het grootst. Bovendien geeft de concessie maximaal de mogelijkheid om te sturen op de invulling.

 

Door het feit dat er diverse uitbatingsvormen mogelijk zijn, is het moeilijk om een raming te maken van de te verwachten omzet.

 

De concessie is niet onderworpen aan de reglementering inzake overheidsopdrachten. Voor de toewijzingsprocedure wordt de concessiewet van 17 juni 2016 toegepast, bij gebreke aan concrete raming.

 

Een informatiebrochure, gevoegd als bijlage, bevat alle noodzakelijke informatie voor kandidaten. De procedure tot aanduiding van de uitbater wordt daarin toegelicht, waaronder de selectiecriteria.

 

Om de kans tot het vinden van een geschikte uitbater voor de voormalige pastorie te vergroten, zal een publicatiestrategie gevolgd worden. Naast de wettelijk verplichte publicatie in het Bulletin der aanbestedingen en het Europese publicatieblad, zal de horecasector interactief benaderd worden. Daarnaast zal via verschillende mediakanalen het aanbod eveneens gepubliceerd worden.

 

De procesplanning ziet er als volgt uit:

 

De procedure

Timing (indicatief)

Publicatie

vanaf 5 september 2019

Infomoment - verplicht plaatsbezoek

dinsdag 29 oktober 2019 om 14 uur of op afspraak

Dialooggesprekken op afspraak

vanaf november 2019

Ontvangst van de offertes

uiterlijk maandag 20 april 2020 om 11 uur

Onderhandelingsronden

vanaf 5 mei 2020

Eventueel: Best en final offer

te bepalen

Toewijziging en contractvorming met geselecteerde partij

vanaf eind mei 2020 (streefdatum

De gesprekken tijdens de gespreksfase zijn vertrouwelijk en worden gevoerd door:

-          Value Partners NV

-          schepen ruimtelijke ordening en patrimonium

-          medewerker IOED

-          medewerker ruimtelijke ordening met expertise in patrimoniumbeheer

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 40 en 41

 

Juridische basis

-          wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, zoals gewijzigd

 

Beleid en financiën

 

Beleidsinformatie

Deze actie zal worden opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

 

Financiële informatie

De geraamde inkomsten worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

 

Visum

Er is geen visum vereist.

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De informatiebrochure 'kandidatuurstelling als uitbater/concessiehouder van de Pastorie te Olen-Centrum' waarin de te volgen procedure is beschreven, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

De gemeenteraad stemt in om de marktbevraging op te starten.

 

Artikel 3

De gemeenteraad neemt kennis van:

-          de samenstelling van de gespreksgroep

-          de publicatiestrategie

 

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

Herziening stedenbouwkundige verordening huiskavels, verkavelingen, parkeren en wonen. Goedkeuring procesnota IOK en goedkeuring wijze van gunning.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

Het gemeentebestuur beschikt over een aantal verordenende instrumenten die ruimtelijke doelstellingen ondersteunen:

-          gemeentelijke stedenbouwkundige verordening huiskavels, verkavelingen en parkeren

-          gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen met het oog op het versterken van de woonkwaliteit

-          RUP O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen

-          RUP Olen-Centrum

-         

 

Naar aanleiding van de herziening van het RUP kernen O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen wenst het gemeentebestuur van Olen de bestaande verordende instrumenten op elkaar af te stemmen en aan te passen op basis van de huidige inzichten en noden. Enerzijds zullen voorschriften verduidelijkt en afgestemd worden en zullen bijkomende randvoorwaarden met betrekking tot het dorpse karakter opgelegd worden. Anderzijds wil het bestuur flexibelere regels opleggen aan innovatieve, duurzame woonprojecten.

 

Het gemeentebestuur wenst bepaalde randvoorwaarden voor het gehele grondgebied op te leggen aan de hand van een verordening. In het algemeen moet de bestaande verordening worden afgestemd op de bestaande en toekomstige RUP's en de huidige inzichten en noden. Verder wenst het gemeentebestuur onderstaande elementen in de aangepaste verordening te integreren. Deze opsomming is niet limitatief en kan tijdens de analyse voorzien in fase 1 aangevuld worden:

-          thema parkeren:

          parkeerlast

          detailleren van ondergronds parkeren

          dimensionering van fietsparkeerplaatsen in functie van gebruiksgenot

-          thema duurzaamheid

          voorschriften afstemmen op nieuwe woontypologieën

          voorschriften afstemmen op deelculturen zoals cohousing

          opleggen van groendaken op platte daken

          nastreven van een gezonde mix in woonprojecten

          voorschriften ontwikkelen die verdichten hand in hand laten gaan met het versterken van de open en groene ruimte

          voorschriften integreren met oog op energie

-          thema groen

          voorschriften die waardevolle groene ruimte behoud en verstrekt

          voorschriften ter bescherming van waardevolle bomen (op huiskavels)

-          thema woningtypologie en woningkwaliteit

          uitsluiten van studio’s als aanvaardbare woningtypologie

          integreren van de woningtypetoets

          afstemmen van de verordening woningkwaliteit op de strengere ontwerpleidraad sociale woningbouw 2017 van de VMSW

-          thema architectuur

          voorschriften afstemmen op het behoud van het architecturale karakter van het dorp

          opnemen van bepalingen over het plaatsen van reclameborden

-          thema industrie en KMO-gebied

          opnemen van voorschriften in verband met het ruimtelijk rendement in industriegebied

          voorschriften in verband met een representatieve voortuinstrook en groen straatbeeld

 

Afbakening plangebied

De verordening heeft betrekking op het grondgebied van het gemeentebestuur van Olen.

 

De gemeente wenst een beroep te doen op de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (hierna afgekort ‘IOK’), een dienstverlenende vereniging in de zin van artikel 413 en volgende van het decreet over het lokaal bestuur voor de opmaak van bovenvermelde verordening.

 

IOK heeft reeds eerder, in opdracht van het gemeentebestuur, een stedenbouwkundige verordening opgesteld met soortgelijk voorwerp.

 

IOK heeft een procesnota opgesteld waarin zij onder andere het procesverloop schetst, het samenwerkingsmodel kadert en toelichting geeft over de verdeling inzake de kostprijs.

 

IOK omvat een intergemeentelijk samenwerkingsverband in de vorm van een dienstverlenende vereniging.

 

De gemeente als deelnemend bestuur kan zich beroepen op de in-house constructie zoals voorzien in artikel 30 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

 

Deze opdracht kadert binnen de in-house doctrine en de gemeente kan zodoende diensten afnemen van de dienstverlenende vereniging, zonder daarbij de wet op de overheidsopdrachten te moeten toepassen, voorzover aan de gestelde voorwaarden voldaan is.

 

Aan de voorwaarden gesteld in artikel 30, § 3 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dient voldaan te zijn om te kunnen spreken van een in-house opdracht.

 

De eerste voorwaarde is het zogenaamde toezicht-criterium, waarbij de aanbestedende overheid, samen met de andere deelnemende besturen, toezicht uitoefent op de rechtspersoon, zijnde in casu dienstverlenende vereniging IOK, zoals zij toezicht uitoefent op haar eigen diensten.

 

Deze in-house exceptie is onder meer gebaseerd op het principe van de “gezamenlijke controle” zoals beschreven in de Europese richtlijn public procurement:

-          De besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende overheden. Individuele vertegenwoordigers kunnen verscheidene of alle deelnemende aanbestedende overheden vertegenwoordigen.

-          Deze aanbestedende overheden zijn in staat gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op de strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon.

-          De gecontroleerde rechtspersoon mag geen belangen nastreven die in strijd zijn met de belangen van de controlerende aanbestedende overheden.

 

Er dient sprake te zijn van een beslissende invloed op zowel strategische beslissingen als op belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon waarbij de samenstelling van het bestuursorgaan van groot belang is.

 

Het betreft een globaal toezicht op de rechtspersoon en niet in het kader van huidige procedure.

 

Uit artikelen 17 en 24 van de statuten van IOK blijkt dat de raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de vereniging en zodoende elke doorslaggevende beslissing dient te nemen, zo ook strategische beslissingen.

 

De raad van bestuur is enkel samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende besturen en telt geen externe leden.

 

De gemeente is onrechtstreeks vertegenwoordigd in de raad van bestuur van IOK middels het samenwerkingsverband “Neteland” en in de algemene vergadering. Deze onrechtstreekse vertegenwoordiging is een gevolg van artikel 434 van het decreet over het lokaal bestuur waarbij het maximum van het aantal leden van de raad van bestuur is vastgelegd op 15 waardoor niet elk lid rechtstreeks vertegenwoordigd kan zijn.

 

De gemeente wordt in het kader van het samenwerkingsverband Neteland  vertegenwoordigd door Mien Van Olmen (Herentals) in de raad van bestuur van IOK. Daartoe werd besloten in zitting van de gemeenteraad van 6 maart 2019. Hierin werden concrete regels afgesproken in het kader van stemgedrag, rapportering, enzovoort zodat er op afdoende wijze tot vertegenwoordiging kan worden besloten.

 

Alle deelnemers, waaronder de gemeente, oefenen gezamenlijk toezicht uit op IOK zoals op hun eigen diensten.

 

Deze gezamenlijke controle houdt in concreto in dat alle besluitvormingsorganen van IOK samengesteld zijn door alle vertegenwoordigers van alle deelnemers, waarbij individuele deelnemers verscheidene deelnemers kan vertegenwoordigen.

 

De gezamenlijke vertegenwoordiging zal verder afgesteld worden door een statutenwijziging in de statuten van IOK.

 

Uit het besluit van de gemeenteraad van 6 maart 2019 blijkt dat er sprake is van effectieve vertegenwoordiging in de raad van bestuur van IOK middels de geformaliseerde vertegenwoordiging van Mien Van Olmen Mien. De gemeente oefent zodoende, op gezamenlijke basis, toezicht uit op IOK zoals op haar eigen diensten.

 

Aan de eerste voorwaarde is voldaan.

 

De tweede voorwaarde, het zogenaamde activiteitencriterium, stelt dat de gecontroleerde rechtspersoon minstens 80% van de activiteiten dienen te zijn toegewezen door de deelnemers en/of ten behoeve van de deelnemers dienen gebeuren.

 

IOK, zoals bepaald is in artikel 3 van haar statuten, stelt als dienstverlenende vereniging haar maatschappelijk doel ten volle in dienst voor de deelnemende besturen.

 

IOK hanteert het systeem van exclusieve dienstverlening en al haar activiteiten gebeuren ten behoeven van haar deelnemers.

 

Aan de tweede voorwaarde is voldaan.

 

De derde voorwaarde legt op dat de gecontroleerde rechtspersoon niet mag bestaan uit private deelnemers of privé kapitaal en mag worden betrokken tenzij deze over geen controlerende of blokkerende of beslissende macht beschikt.

 

IOK bestaat enkel uit gemeentebesturen, OCMW’s, politie- en hulpverleningszones en zodoende maakt geen enkele private deelnemer deel uit van de dienstverlenende vereniging en is er ook geen privaat kapitaal aanwezig.

 

Aan de derde voorwaarde werd voldaan.

 

Aan de gestelde voorwaarden is voldaan, waardoor de opdracht 'Herzien van stedenbouwkundige verordening huiskavels, verkavelingen, parkeren en wonen' buiten het toepassingsgebied van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten valt en kan worden toegewezen aan IOK.

 

De plangroep van IOK heeft een grote expertise en knowhow verworven inzake de opmaak van ruimtelijke plannen, ten gevolge van de uitvoering van talrijke gelijkaardige opdrachten voor haar deelnemende besturen gedurende meerdere jaren.

 

Na een eerste verkennend overleg werd een procesnota opgemaakt door IOK, met opgave van een kostprijsberekening op basis van de actuele gegevens.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 40 en 41

 

Juridische basis

-          wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 30

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De door IOK opgemaakte procesnota 'Herzien van stedenbouwkundige verordening huiskavels, verkavelingen, parkeren en wonen' met bijhorende kostenberekening wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

De opdracht 'Herzien van stedenbouwkundige verordening huiskavels, verkavelingen, parkeren en wonen' wordt gegund bij wijze van een ‘in-house’-procedure.

 

Artikel 3

IOK voldoet als dienstverlenende vereniging aan de voorwaarden, gesteld in artikel 30, §3 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten om te kunnen spreken van een in-house opdracht.

 

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

Onderhoud groenzones. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

In het kader van de opdracht “Onderhoud groenzones" werd een bestek met nr. 2019-015 TD opgesteld door Financiën.

 

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

-          perceel 1 (Speel- en sporttereinen en plantsoenen rondom gebouwen en woonerven), raming: 79.376,00 euro exclusief btw of 96.044,96 euro inclusief 21% btw per jaar

-          perceel 2 (Straten), raming: 77.031,00 euro exclusief btw of 93.207,51 euro inclusief 21% btw per jaar.

 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 625.628,00 euro exclusief btw of 757.009,88 euro inclusief 21% btw voor vier jaar.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 40 en 41

 

Juridische basis

-          wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, zoals gewijzigd

-          wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten,  artikel 36 en artikel 57

-          koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd

-          koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals gewijzigd

 

Beleid en financiën

 

Beleidsinformatie

De acties worden voorzien in het volgend meerjarenplan 2020-2025.

 

Financiële informatie

De vereiste budgetten zullen worden voorzien in het volgend financieel meerjarenplan 2020-2025:

 

Budgetjaar

Uitgaven (incl. btw)

Inkomsten (incl. btw)

Algemene rekening

Beleidscode

 

757.009,88 euro

 

 

 

 

Visum

Er is geen visum vereist.

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

Het bestek met nr. 2019-015 TD en de raming voor de opdracht “Onderhoud groenzones”, opgesteld door Financiën worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 625.628,00 euro exclusief btw of 757.009,88 euro inclusief 21% btw.

 

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

Artikel 3

De opdracht zal Europees bekendgemaakt worden.

 

Artikel 4

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

 

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

Aankoop podiumwagen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

In het kader van de opdracht “Aankoop podiumwagen” werd een bestek met nr. 2019-011 TD opgesteld door Financiën.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 70.247,93 euro exclusief btw of 85.000,00 euro inclusief 21% btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 40 en 41

 

Juridische basis

-          wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, zoals gewijzigd

-          wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten,  artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet)

-          koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd

-          koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals gewijzigd,  artikel 90, 1°

 

Beleid en financiën

 

Beleidsinformatie

 

 

Nr.

Omschrijving

Strategische doelstelling

7

Goed georganiseerde gemeente

Operationele doelstelling

7.6

Zorgen voor een zo optimaal mogelijk wagenpark

Actieplan

7.6.2

Investeren in vernieuwing wagenpark

Actie

7.6.2.1

Vernieuwing van het wagenpark voor de technische dienst

 

Financiële informatie

De vereiste budgetten zijn als volgt in het financieel meerjarenplan voorzien:

 

Budgetjaar

Uitgaven (incl. btw)

Inkomsten (incl. btw)

Algemene rekening

Beleidscode

2019

450.940,00 euro

 

24300000

0200

 

Visum

Er is geen visum vereist.

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

Het bestek met nr. 2019-011 TD en de raming voor de opdracht “Aankoop podiumwagen", opgesteld door Financiën worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 70.247,93 euro exclusief btw of 85.000,00 euro inclusief 21% btw.

 

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

Brief Agentschap Binnenlands Bestuur over goedkeuring jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Olen-Centrum. Kennisname.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad heeft op 8 mei 2019 een gunstig advies verleend voor de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Olen-Centrum, rekening houdend met het controlerapport van 2 april 2019. Nadien werd de jaarrekening ingediend bij Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Context en argumentatie

Agentschap Binnenlands Bestuur heeft de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Olen-Centrum gecontroleerd en goedgekeurd op 24 mei 2019.

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 6 juni 2019 houdende goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Olen-Centrum.

 

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

Brief Agentschap Binnenlands Bestuur over goedkeuring jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St.-Jozef-Olen. Kennisname.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad heeft op 8 mei 2019 een gunstig advies verleend voor de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St.-Jozef-Olen, rekening houdend met het controlerapport van 2 april 2019. Nadien werd de jaarrekening ingediend bij Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Context en argumentatie

Agentschap Binnenlands Bestuur heeft de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St.-Jozef-Olen gecontroleerd en goedgekeurd op 24 mei 2019.

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 6 juni 2019 houdende goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St.-Jozef-Olen.

 

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

Pidpa. Buitengewone algemene vergadering van 18 oktober 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad besliste op 11 juni 1941 aan te sluiten bij de opdrachthoudende vereniging Pidpa.

 

De vereniging heeft tot doel te zorgen voor de integraliteit van de watervoorziening en –behandeling, waarin onder meer begrepen zijn: ontginning, productie, zuivering, opslag, transport, verhandeling en/of distributie van water, evenals de ontwikkeling en de bevordering van deze en hiermee verbonden activiteiten.

 

Michel De Maeyer is door de gemeenteraad op 6 februari 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Pidpa en Gert Dierckx als plaatsvervanger.

 

Context en argumentatie

Op 18 oktober 2019 om 11 uur organiseert Pidpa een buitengewone algemene vergadering.

 

Op 16 juli 2019 ontving de gemeente daarvoor de uitnodiging.

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda en ontwerpbesluiten voor deze algemene vergadering goed te keuren.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 432

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, meer bepaald artikels 413 tot en met 460

-          gemeenteraadsbesluit van 1 juni 1941 houdende aansluiting bij de provinciale en intercommunale drinkwatermaatschappij der provincie Antwerpen (Samenwerkende Vennootschap gevestigd te Antwerpen: P.i.d.p.a.)

-          statuten van Pidpa

-          gemeenteraadsbesluit van 6 februari 2019 houdende goedkeuring aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Pidpa

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de buitengewone algemene vergadering van Pidpa van 18 oktober 2019, die de volgende agendapunten bevat:

1)      Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden

2)      Verlenging van Pidpa

3)      Statutenwijziging - goedkeuring

4)      Benoemingen

5)      Goedkeuring van het verslag van de vergadering

 

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van en hecht goedkeuring aan het verlengingsdossier van Pidpa met de argumenten en de motivering om de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen.

 

Artikel 3

De gemeenteraad gaat akkoord om de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen voor een periode van 10 november 2019 tot 1 januari 2024.

 

De gemeenteraad neemt unaniem als standpunt in dat men akkoord is met een verlenging van 5 jaar als startpunt, maar de gemeenteraad is van mening dat een verlenging met 18 jaar beter zou zijn. Het is immers van belang wat de burger betaald voor het water. Pidpa heeft bewezen dat het een gezond bedrijf is met een kwalitatief product en een goede dienstverlening.

 

Artikel 4

De gemeenteraad gaat akkoord om deelnemer te blijven aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa tot 1 januari 2024 voor de activiteit watervoorziening en bevestigt hiervoor de daarbij behorende beheersoverdracht.

 

Artikel 5

De gemeenteraad keurt de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde wijzigingen aan de statuten van Pidpa over de samenstelling van de adviescomités goed.

 

Artikel 6

Michel De Maeyer of Gert Dierckx als vervanger worden gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van Pidpa van 18 oktober 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.

 

Artikel 7

Dit besluit wordt overgemaakt aan Wim Rheinhard (wim.rheinhard@pidpa.be) van Pidpa.

 

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Mondelinge vragen en mededelingen

 

De volgende mondelinge vragen en mededelingen worden besproken:

 

Raadslid Mil Haemhouts heeft vragen bij de werken in het dorp. Blijkbaar is er iets misgelopen in de bewapening van het beton. Hij vraagt zich af of dit de schuld is van de aannemer en wie er verantwoordelijk is.

 

Schepen Marc T'Syen stelt dat de onderaannemer verantwoordelijk is. Zij zullen de stukken moeten uitbreken en betalen. De gemeente heeft er in sé rechtstreeks niet mee te maken aangezien dit het wegdek is van AWV. Uiteraard heeft de gemeente aangegeven dat dit niet aanvaardbaar was als eindresultaat.

 

***

 

Raadslid Dag Pas heeft gezien dat één van de vier bulten teruggelegd is op de Larumseweg. Hij vraagt zich af of de asfalt nagekeken en hersteld is.

 

De schepen corrigeert en stelt dat ze alle vier vervangen zijn, hij zal nakijken of de onderliggende asfaltlaag aangepakt werd.

 

***

 

Raadslid Steve Janssens komt terug op de onveilige verkeersituatie in de schoolomgeving van St.-Jozef-Olen. Dit zou volgens de gemeente tegen de start van het schooljaar in orde komen. Hij bedankt de gemeente dat de werken conform deze afspraken zijn uitgevoerd. Hij vraagt zich af wanneer de afwerking wordt gefinaliseerd.

 

Schepen Marc T'Syen stelt dat eerst de lichten in werking moesten gebracht worden. Nu dit gedaan is, kan de afwerking gebeuren en staat dit bovenaan de prioriteiten.

 

***

 

Raadslid Steve Janssens heeft de lijst van verenigingen in de Driehoek gezien. Hij heeft dit naast de lijst van verenigingen gelegd die gepubliceerd zijn op de website en er zijn verschillen.

 

Schepen Kris Gebruers duidt dat het enkel erkende verenigingen betreft. Raadslid Steve Janssens wijst er ook op dat er in het Driehoekske een oproep werd gedaan voor nieuwe leden. Zal dit vanaf standaard toegestaan zijn voor andere verenigingen?

 

Schepen Ellen Deswert wijst er op dat dit het Driehoekske betreft en dat dit blad door de jongeren zelf gemaakt wordt. Dit zal dus niet doorgetrokken worden voor de Driehoek.

 

***

 

Raadslid Steve Janssens komt terug op de oproep die gelanceerd werd voor de adviesraden. Hij vraagt zich af hoever dit staat.

 

Schepen elke Tweepenninckx geeft mee dat er voor de vrijetijdsraad een doodle gestuurd is en dat voor de meesten al een vergadering gepland of doorgegaan is.

 

***

 

Raadslid Mil Haemhouts haalt aan dat er heel wat commotie was in Olen-Centrum over de kermis. Waarom was deze zo klein, waarom mochten de foorkramers niet in de straat staan?

 

Schepen Kris Gebruers stelt dat een deel van de straat niet begaanbaar was en deel van de straat moest vrijblijven om de aannemer toegang te geven. De burgemeester geeft ook aan dat er overleg geweest is met de foorkramers. Hij betreurt dat de foorkramers een dag vroeger vertrokken zijn.

 

***

 

Raadslid Riet Smits komt terug op het eigen buurtfeest van vorige zaterdag. Er was immers een kleine storm met toch wel wat schade. Zij stelt zich de vraag: “Als je dat organiseert, wie is dan verantwoordelijk als er iets gebeurt?”

 

De burgemeester zal het nakijken. Indien nodig zal er bijkomende communicatie gebeuren over afsluiten van een verzekering door initiatiefnemers.

 

Raadslid Riet Smits geeft ook aan dat er ook tafels gestolen zijn. Dit wordt meegenomen in de bespreking intern.

 

***

 

Raadslid Mario Verhaert komt terug de verkeerssituatie in Meren/Veldstraat. Er is immers een zwaar ongeval gebeurd.

 

De burgemeester verwijst naar voorstellen die de buurt zou doen om samen naar oplossingen te zoeken. Tot heden zijn er geen voorstellen bezorgd. Er zijn bovendien de voorbije periode een aantal acties ondernomen om in de verkeerssituatie in te grijpen.

 

Raadslid Mario Verhaert vraagt maatregelen naar herinrichting en verwijst naar de verbindingsweg in Noorderwijk als goed voorbeeld.

 

Raadslid Jef Peeters verwijst naar het tijdelijke effect van camera’s en controles.

 

Schepen Ellen Deswert wil sowieso met deze situatie verder aan de slag. Voor haar betekent inzetten op participatie ook dat een buurt voorstellen kan doen en dat het college deze graag wil bestuderen en hierover in overleg wil gaan. Tot op heden zijn deze voorstellen niet bezorgd aan het college.

 

Raadslid Jan Verhaert verwijst in de discussie naar het afschaffen van de verkeersraad. Voor hem was dit verkeerd. Deze mensen konden gefundeerd advies geven. Individuele burgers bevragen hierin is voor hem niet de juiste optie.

 

Raadslid Gert Dierickx is het hier niet mee eens. Stel dat de verkeersraad besluit om de straat af te sluiten en niemand van de straat is hierbij betrokken, dan is niemand tevreden. De betrokkenheid van burgers is hierin net goed volgens hem.

 

Burgemeester Seppe Bouquillon verwijst naar de expertise en deskundigheid die intern en bij de politie beschikbaar is. Voorstellen van burgers worden in deze situaties afgetoetst om vanuit gedragenheid te kunnen besluiten.

 

***

Publicatiedatum: 03/10/2019