Gemeenteraad

van woensdag 4 december 2019

 

De voorzitter nodigt iedereen uit om de openbare zitting van de gemeenteraad bij te wonen op woensdag 4 december om 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Notulen van de gemeenteraad van 6 november 2019. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Verordening beperkte geldigheidsduur conformiteitsattest. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Aanpassing verkeersreglement. Parkeerverbod Stationsstraat/Lichtaartseweg. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Aanpassing verkeersreglement. Parkeerverbod Schoolstraat. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Reglement houdende subsidiëring van noodhulp en ondersteuning van ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Reglement houdende werkingssubsidies voor vierdepijlerorganisaties met een Olenaar in het bestuur. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Reglement houdende subsidiëring van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten waar een Olenaar vrijwilligerswerk doet. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Reglement houdende werkingssubsidies voor jeugdverenigingen. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling meerjarenplan voor de gemeente en vaststelling geïntegreerd meerjarenplan van het lokaal bestuur.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Aanvullende belasting op de personenbelasting. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Algemene gemeentebelasting. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Reglement inzake leegstand van gebouwen en woningen en bijhorende belasting op leegstand. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Reglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en woningen en de bijhorende belasting op de verwaarlozing. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op tweede verblijven. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op de inname van het openbaar domein. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op aanplakborden en op het voeren van mobiele en vaste reclame door middel van voertuigen op het openbaar domein. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op het weghalen van gesluikstorte afvalstoffen door het lokaal bestuur. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op het innemen van standplaatsen op de wekelijkse markt en vooraf bepaalde locaties. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater bij bestaande woningen in door het lokaal bestuur vastgestelde afkoppelingsprojecten. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op het behandelen van laattijdige aanvragen. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Opcentiemen op onroerende voorheffing. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven leegstandsheffing bedrijfsruimten. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Opcentiemen op de door OVAM geheven milieuheffing. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Vastlegging tarief van de exploitatievergoeding voor de bouw en/of exploitatie van IBA's die niet enkel aan woongelegenheden verbonden zijn en/of niet louter huishoudelijk afvalwater zuiveren. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op dossiers inzake ruimtelijke ordening en omgeving. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op de ophaling van afval aan huis en de aanvoer ervan op het recyclagepark. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op het uitvoeren van opgravingen en de hernieuwing of verlenging van graf- en columbariumconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement werken aan nutsvoorzieningen. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement voor het uitvoeren van werken door team Technische Dienstverlening van het lokaal bestuur. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement voor het aanleggen van opritten en verhardingen op openbaar domein. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement voor het overkluizen van baangrachten. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op de afkoppeling van hemel- en afvalwater naar aanleiding van de aanleg van openbare riolering. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement voor de aansluiting op de openbare riolering. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op de verkoop van cultureel-toeristische producten. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op de standplaatsen op de openbare kermissen. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement voor activiteiten georganiseerd door het lokaal bestuur. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op de diensten van de openbare bibliotheek en op de verkoop van afgevoerde materialen. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op het nemen van kopieën in het kader van openbaarheid van bestuur. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement voor het aanrekenen van aanmaningskosten bij openstaande niet-fiscale ontvangsten. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Scholengemeenschap Lille-Olen-Vorselaar. Goedkeuring rekening schooljaar 2018-2019.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Vereffeningsstaat AGB en inboeken patrimonium in gemeentelijke boekhouding. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

IKA. Goedkeuring kapitaalsverhogingen.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Vzw Keizer Karel Olen. Akkoordverklaring met het evaluatieverslag over de verzelfstandiging en goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Olen en de vzw Keizer Karel Olen.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Vzw Keizer Karel Olen. Algemene vergadering van 9 december 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Ambitienota Neteland 2020-2025. Kennisname.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

IKA. Buitengewone algemene vergadering van 9 december 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling en aanduiding eenmalige vertegenwoordiger.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

IOK. Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

IOK Afvalbeheer. Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019. Goedkeuring agenda en in te nemen standpunten.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Pontes. Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Vergaderdata gemeenteraad 2020. Kennisname.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Samenstelling gecoro. Goedkeuring.