Gemeenteraad

van woensdag 4 december 2019

 

De voorzitter nodigt iedereen uit om de openbare zitting van de gemeenteraad bij te wonen op woensdag 4 december om 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Notulen van de gemeenteraad van 6 november 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Verordening beperkte geldigheidsduur conformiteitsattest. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Aanpassing verkeersreglement. Parkeerverbod Stationsstraat/Lichtaartseweg. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Aanpassing verkeersreglement. Parkeerverbod Schoolstraat. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Reglement houdende subsidiëring van noodhulp en ondersteuning van ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Reglement houdende werkingssubsidies voor vierdepijlerorganisaties met een Olenaar in het bestuur. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Reglement houdende subsidiëring van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten waar een Olenaar vrijwilligerswerk doet. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Reglement houdende werkingssubsidies voor jeugdverenigingen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling meerjarenplan voor de gemeente en vaststelling geïntegreerd meerjarenplan van het lokaal bestuur.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Aanvullende belasting op de personenbelasting. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Algemene gemeentebelasting. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Reglement inzake leegstand van gebouwen en woningen en bijhorende belasting op leegstand. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Reglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en woningen en de bijhorende belasting op de verwaarlozing. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op tweede verblijven. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op de inname van het openbaar domein. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op aanplakborden en op het voeren van mobiele en vaste reclame door middel van voertuigen op het openbaar domein. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op het weghalen van gesluikstorte afvalstoffen door het lokaal bestuur. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op het innemen van standplaatsen op de wekelijkse markt en vooraf bepaalde locaties. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater bij bestaande woningen in door het lokaal bestuur vastgestelde afkoppelingsprojecten. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op het behandelen van laattijdige aanvragen. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Opcentiemen op onroerende voorheffing. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven leegstandsheffing bedrijfsruimten. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Opcentiemen op de door OVAM geheven milieuheffing. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Vastlegging tarief van de exploitatievergoeding voor de bouw en/of exploitatie van IBA's die niet enkel aan woongelegenheden verbonden zijn en/of niet louter huishoudelijk afvalwater zuiveren. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op dossiers inzake ruimtelijke ordening en omgeving. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op de ophaling van afval aan huis en de aanvoer ervan op het recyclagepark. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op het uitvoeren van opgravingen en de hernieuwing of verlenging van graf- en columbariumconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement werken aan nutsvoorzieningen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement voor het uitvoeren van werken door team Technische Dienstverlening van het lokaal bestuur. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement voor het aanleggen van opritten en verhardingen op openbaar domein. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement voor het overkluizen van baangrachten. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op de afkoppeling van hemel- en afvalwater naar aanleiding van de aanleg van openbare riolering. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement voor de aansluiting op de openbare riolering. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op de verkoop van cultureel-toeristische producten. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op de standplaatsen op de openbare kermissen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement voor activiteiten georganiseerd door het lokaal bestuur. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op de diensten van de openbare bibliotheek en op de verkoop van afgevoerde materialen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement op het nemen van kopieën in het kader van openbaarheid van bestuur. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Retributiereglement voor het aanrekenen van aanmaningskosten bij openstaande niet-fiscale ontvangsten. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Scholengemeenschap Lille-Olen-Vorselaar. Goedkeuring rekening schooljaar 2018-2019.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Vereffeningsstaat AGB en inboeken patrimonium in gemeentelijke boekhouding. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

IKA. Goedkeuring kapitaalsverhogingen.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Vzw Keizer Karel Olen. Akkoordverklaring met het evaluatieverslag over de verzelfstandiging en goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Olen en de vzw Keizer Karel Olen.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Vzw Keizer Karel Olen. Algemene vergadering van 9 december 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Ambitienota Neteland 2020-2025. Kennisname.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

IKA. Buitengewone algemene vergadering van 9 december 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling en aanduiding eenmalige vertegenwoordiger.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

IOK. Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

IOK Afvalbeheer. Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019. Goedkeuring agenda en in te nemen standpunten.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Pontes. Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Vergaderdata gemeenteraad 2020. Kennisname.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 december 2019

Samenstelling gecoro. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 25/11/2019