Gemeenteraad

van woensdag 2 oktober 2019

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

Resultaten communicatiemonitor. Kennisname.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Mario Verhaert, raadslid

 

Motivering

 

Context en argumentatie

In het voorjaar van 2019 werd via een enquête gepeild naar de kwaliteit van alle gemeentelijke communicatiekanalen. Op basis van een steekproef kregen 1.836 inwoners van Olen een papieren exemplaar toegestuurd. Via een oproep konden andere inwoners ook digitaal deelnemen aan deze enquête of een papieren exemplaar afhalen. Intussen zijn de resultaten van deze communicatiemonitor bekend.

 

De resultaten van de communicatiemonitor worden aan de gemeenteraad toegelicht door de heer Eric Goubin.

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over de resultaten van de communicatiemonitor door Eric Goubin.

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Punt bijlagen/links CommMonitor_Olen-Finaal-korte versie.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

Notulen van de gemeenteraad van 4 september 2019. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Mario Verhaert, raadslid

 

Motivering

 

Context en argumentatie

De ontwerpnotulen van de vorige zitting werden opgemaakt. Er worden geen opmerkingen gemaakt.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2018 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 32

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De notulen van de gemeenteraad van de zitting van 4 september 2019 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

Architectuur Begeleidings- en BeoordelingsCommissie (ABBC). Aanpassing opdrachtomschrijving en nieuwe samenstelling ABBC. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Mario Verhaert, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

Op 26 juni 2013 keurde de gemeenteraad de oprichting van de gemeentelijk adviesraad ABBC goed. De taakomschrijving, samenstelling, werking, vergoeding en relatie met gecoro werden hierbij vastgelegd.

 

Op 5 maart 2014 keurde de gemeenteraad de samenstelling goed. Sinds dan zetelen volgende personen in de ABBC:

-          Herman Adriaensens, architect, voorgedragen vanuit gecoro

-          Ellen Van de Water, afgevaardigde van Ruimte Vlaanderen

-          Peter Jannes, architect, onafhankelijk deskundige

-          Els Nulens, architect, deskundige uit de pool deskundigen van de Vlaamse Bouwmeester

-          Inne Pijpers, stedenbouwkundig ambtenaar van de gemeente Olen

-          Marc Verhulst, schepen voor ruimtelijke ordening

 

Context en argumentatie

Tijdens de afgelopen jaren is de samenstelling aangepast. Enerzijds zijn organisaties en functies van naam veranderd. Anderzijds hebben organisaties en het college van burgemeester en schepenen een nieuwe vertegenwoordiger afgevaardigd. De samenstelling dient geactualiseerd te worden. Bovendien stelt zich een derde onafhankelijk deskundige, namelijk architect Tim Vekemans van het ontwerpbureau RE-ST kandidaat om te zetelen in de commissie. Architect Vekemans voerde de afgelopen jaren heel wat studies uit in opdracht van het lokaal bestuur en ligt mee aan de basis van gemeentelijk ruimtelijke visies. Hierdoor is bijzonder veel terreinkennis en expertise opgebouwd. Architect Vekemans kan vanuit dit oogpunt positief bijdragen aan de werking van de ABBC. De door de gemeenteraad van 26 juni 2013 vooropgestelde samenstelling kan dankzij deze kandidaatstelling maximaal ingevuld worden.

 

Het is aangewezen om de taakomschrijving te actualiseren. Volgens het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2013 verleent de commissie een niet-bindend advies aan de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen in een van volgende gevallen:

-          stedenbouwkundige vergunningsaanvragen binnen artikel 6 van het RUP Olen-Centrum 'zone voor wonen in de historische kern'

-          verkavelingsaanvragen of -wijzigingen binnen artikel 6 van het RUP Olen-Centrum 'zone voor wonen in de historische kern'

-          aanvragen tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest voor onroerende goederen binnen artikel 6 van het RUP Olen-Centrum 'zone voor wonen in de historische kern'

-          op vraag van het college van burgemeester en schepenen of gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar voor vergunningsaanvragen of aanvragen tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest op een strategische locatie, met hoge complexiteit, grote ruimtelijke impact, met een specifieke functie,...

 

Diverse verdichtingsprojecten dienden zich de afgelopen jaren aan. Ter vervanging van het voormalige drie-partijenoverleg (projectontwikkelaar/ontwerper, Omgeving Vlaanderen en het lokaal bestuur) werd de ABBC gevraagd om verdichtingsprojecten te begeleiden en adviseren. De ABBC gaf eveneens advies in het proces van de herziening van het RUP O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen. Op 19 juli 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen om alle woonprojecten met vier of meer wooneenheden aan de commissie voor te leggen. Sindsdien toetst de commissie verdichtingsprojecten aan het gewenste dorpse karakter en dit aan een ritme van maximum 5 overlegmomenten per jaar.

 

Hiermee wordt de advisering van de ABBC ingebed in het Olense vergunningsbeleid. Hun advies is goed gemotiveerd en objectief en verhoogt de ontwerpkwaliteit. Het is opportuun om de verloning te herbekijken. De ABBC heeft immers een nieuwe rol toegewezen gekregen en adviseert meer dossiers dan initieel voorzien. De commissie vergadert ongeveer 3 uur per zitting en het overleg vraagt de nodige voorbereiding. Bovendien vergadert de ABBC frequenter. De tijdsbesteding van de experten stijgt hierdoor. Experten van de ABBC worden geselecteerd op basis van titels en verdiensten. De experten die momenteel zetelen hebben in het vakgebied veel verdiensten. Architect Jannes en Vekemans zijn beiden docent in UHasselt. Els Nulens zetelt als architect-stedenbouwkundige in meerdere kwaliteitskamers. Tegen een dermate lage vergoeding blijven experten niet gemotiveerd om hun tijd vrij te maken. Hun expertenadvies heeft minstens dezelfde kwaliteit als een extern advies van deskundigen en heeft uiteindelijk impact op de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente. Om deze reden moet hun inzet naar dezelfde financiële waarde geschat worden. In recent gegunde ruimtelijke studies bedroeg de kostprijs van een projectleider 78,65 euro. Dit bedrag kan richtinggevend zijn.

 

Omwille van een goede leesbaarheid is het aangewezen om ook de ongewijzigde artikels uit het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2013 in dit besluit te hernemen.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 40

 

Juridische basis

-          omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014, zoals gewijzigd

 

Beleid en financiën

 

Beleidsinformatie

 

 

Nr.

Omschrijving

Strategische doelstelling

4

Open gemeente

Operationele doelstelling

4.4

Kansen tot inspraak en participatie

Actieplan

4.4.2.

Ondersteuning werking adviesraden

Actie

4.4.2.12

Toelage ABBC (Architectuur begeleidings- en beoordelingscommissie)

 

Financiële informatie

De vereiste budgetten zullen voorzien worden via budgetwijziging.

 

Budgetjaar

Uitgaven (incl. btw)

Inkomsten (incl. btw)

Algemene rekening

Beleidscode

2019

2.000,00 euro

 

61310040

0600

 

Visum

Er is geen visum vereist.

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aangepaste opdrachtomschrijving voor de gemeentelijke Architectuur Begeleidings- en BeoordelingsCommissie (ABBC) goed als volgt:

 

OPDRACHTOMSCHRIJVING GEMEENTELIJKE ARCHITECTUUR BEGELEIDINGS- EN BEOORDELINGSCOMMISSIE (ABBC)

 

Artikel 1 - Taakomschrijving

De gemeentelijke Architectuur Begeleidings- en BeoordelingsCommissie (ABBC) begeleidt en beoordeelt enerzijds binnen het RUP Olen-Centrum en het RUP O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen welomschreven projecten en anderzijds betekenisvolle en grootschalige projecten. Betekenisvolle en grootschalige projecten:

-          zijn gelegen op een strategische of zichtlocatie.

-          hebben een hoge complexiteit.

-          hebben een grote ruimtelijke impact.

-          zijn grootschalig op lokaal niveau.

-          hebben een specifieke functie.

-          ...

 

Het advies wordt gegeven op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de omgevingsambtenaar. De ABBC formuleert aanbevelingen om de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van het project te verhogen.

 

Artikel 2 - Samenstelling van de ABBC

§1. Om een goede werking van de commissie te kunnen garanderen, wordt de ABBC als volgt samengesteld:

-          een deskundig architect afgevaardigd vanuit de gecoro

-          een afgevaardigde van Omgeving Vlaanderen deskundig op vlak van ruimtelijke ordening

-          maximum drie onafhankelijke deskundigen op vlak van architectuur, ruimtelijke ordening en/of landschap waarvan minstens één deskundige uit de pool deskundige uit de expertenwerkgroep van de Vlaams Bouwmeester

 

Ingeval van belangenvermenging in bepaalde dossiers verwijdert deze persoon zich tijdens de bespreking.

 

De gemeenteraad benoemt de leden op basis van 'titels en verdiensten'. De kandidaat-deskundige op vlak van architectuur, ruimtelijke ordening en/of landschap motiveert deze deskundigheid en geeft aan welke meerwaarde men aan de commissie kan geven.

 

Een deskundig lid van de ABBC blijft lid tot zolang deze wordt vervangen.

 

§2. De omgevingsambtenaar van Mens en Ruimte en de schepen ruimtelijke ordening nemen toelichtend deel aan de commissie.

 

Het secretariaat van deze commissie wordt waargenomen door een medewerker van Mens en Ruimte.

 

Artikel 3 - Adviesfunctie

De samenkomst wordt bepaald door de noodwendigheid van de te behandelen dossiers. Het secretariaat zal gebeuren door Mens & Ruimte.

 

Het advies van de ABBC is richtinggevend voor het college van burgemeester en schepenen en voor de omgevingsambtenaar. Het afwijken van het advies van de ABBC kan slechts mits uitvoerige en gefundeerde motivering.

 

Artikel 4 - Vergoeding

Voor de externe deskundigen wordt een vergoeding voorzien van 250 euro per persoon, per zitting van een halve dag, inclusief de verplaatsingsonkosten.

 

Artikel 5 - Relatie gecoro

Daar waar gecoro haar adviezen geeft op ruimtelijk-planologische dossiers staat de ABBC in voor de kwaliteitsbewaking op niveau van het project. De gecoro geeft via ruimtelijke planningsinstrumenten het kader aan terwijl de ABBC de kwaliteitsbewaking doet op architecturaal en technisch vlak.

 

Een koppeling tussen de werking van de gecoro en de ABBC is wenselijk. Echter beide organen mogen geen overlappende werking hebben.

 

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de hernieuwde samenstelling van het ABBC goed als volgt:

-          Herman Adriaensens, architect, voorgedragen vanuit de gecoro

-          Dirk Schoofs, omgevingsconsulent Ruimte Vlaanderen

-          Peter Jannes, architect, onafhankelijk deskundige

-          Tim Vekemans, architect, onafhankelijk deskundige

-          Els Nulens, architect, deskundige uit de expertenwerkgroep van de Vlaams Bouwmeester

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

Werken doortocht Olen-Centrum fase 1: N152. Goedkeuring verrekening 1.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Mario Verhaert, raadslid

 

Motivering

 

Context en argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 11 januari 2019 goedkeuring aan de gunning van de opdracht "Aanleg RWA-hoofdas Boerenkrijglaan – Ven / heraanleg N152".

 

De opdracht werd toegewezen aan Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.

 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. OLN3035 Aquafin.

 

Het aandeel dat te betalen is door het lokaal bestuur werd geraamd op 573.218,32 euro.

 

Tijdens de uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk om volgende wijzigingen aan te brengen:

 

HV in meer

€ 117.625,37

TOTAAL

€ 117.625.37

 

Deze meerkost past binnen het voorziene budget van 981.600,00 euro.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 40 en 41.

 

Juridische basis

-          wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, zoals gewijzigd

-          wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 36 en artikel 57

-          koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd

-          koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals gewijzigd

 

Beleid en financiën

 

Beleidsinformatie

 

 

Nr.

Omschrijving

Strategische doelstelling

1

Ruimtelijke gemeente

Operationele doelstelling

1.1

Goed ruimtelijk beleid

Actieplan

1.1.1

Versterking centrumfunctie

Actie

1.1.1.2

Fase 1: N152

 

Financiële informatie

De vereiste budgetten zijn als volgt in het financieel meerjarenplan voorzien:

 

Budgetjaar

Uitgaven (incl. btw)

Inkomsten (incl. btw)

Algemene rekening

Beleidscode

2019

981.600,00 euro

 

2240007

0600

 

Visum

Visum nr. 19/FIN/MS/2 werd verleend op 7 januari 2019.

 

 

Stemming

 

Voor:Lisette Boeckx (CD&V), Michel De Maeyer (CD&V), Sander Verboven (CD&V), Gert Dierckx (CD&V), Joeri Janssens (sp.a-sociaal&anders), Chris Bakelants (sp.a-sociaal&anders), Kris Gebruers (CD&V), Marc T'Syen (CD&V), Elke Tweepenninckx (Groen), Ellen Deswert (CD&V), Seppe Bouquillon (CD&V) en Jan Verbist (CD&V).

Tegen:Jan Verhaert (O1), Riet Smits (O1), Marc Verhulst (O1), Mil Haemhouts (O1) en Steve Janssens (O1).

Onthouding: Dag Pas (N-VA), Annelies Horemans (N-VA), Willy Maes (N-VA), Jef Peeters (N-VA) en An Peeters (N-VA).

 

Goedkeuring met 12 voor, 5 tegen en 5 onthouding.

 

Besluit

 

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht "Aanleg RWA-hoofdas Boerenkrijglaan – Ven / heraanleg N152" voor het totaal bedrag in meer van 117.625,37 euro.

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

Vergoeding vrijwillige busbegeleider. Goedkeuring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Mario Verhaert, raadslid

 

Motivering

 

Context en argumentatie

Op de ritten schoolvervoer die door de vzw Leerlingenvervoer gebeuren, gaat er ook een busbegeleider mee. Deze persoon houdt toezicht op de bus en zorgt ervoor dat de kinderen veilig in- en uitstappen.

 

In het verleden werd dit engagement opgenomen door wijk-werkers. Mensen die na 1 januari 2018 in dit statuut aan de slag zijn gegaan, kunnen dit maximaal twaalf maanden doen. Daarna volgt een nieuwe stap in het traject, bijvoorbeeld een vrijwillig engagement.

 

Meerdere mensen nemen afwisselend dit engagement op. Omdat er voorlopig geen wijk-werker kandidaat is om dit te doen, wordt de vraag aan het lokaal bestuur gesteld om hiervoor een vrijwilliger in te zetten.

 

De vrijwillige busbegeleider staat zelf in voor gepaste kledij die hen toelaat dit engagement op te nemen ongeacht de weersomstandigheden.

 

De scholen rekenen op de aanwezigheid van deze busbegeleider. Deze vrijwilliger wordt daarom geacht zelf, in overleg met de vzw Leerlingenvervoer, de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Bij een eventuele afwezigheid legt de busbegeleider de nodige (telefonische) contacten om in een vervanging of oplossing te voorzien.

 

De busbegeleider is verantwoordelijk voor een groep kinderen. Er wordt dus verwacht dat deze persoon over de nodige pedagogische kwaliteiten beschikt en het initiatief neemt zich hierin te versterken.

 

Het is billijk om deze te maken kosten te vergoeden met een beperkte forfaitaire kostenvergoeding.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 40

 

Juridische basis

-          wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, zoals gewijzigd

 

Beleid en financiën

 

Beleidsinformatie

 

 

Nr.

Omschrijving

Strategische doelstelling

3

Warme gemeente

Operationele doelstelling

3.4

Kwalitatief onderwijs

Actieplan

3.4.3

Gelijkwaardige behandeling en samenwerking met alle scholen

Actie

3.4.3.2

Bijdrage in de onkosten van de vzw Leerlingenvervoer dat ten dienste staat

van alle onderwijsnetten

 

Financiële informatie

Het vereiste budget (792 euro) moet bij budgetwijziging voorzien worden.

 

Visum

Er is geen visum vereist.

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad keurt voor de vrijwillige busbegeleider een forfaitaire vergoeding van 6,25 euro per busrit goed.

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

Inname openbare wegenis ter hoogte van het handelshuis Dorp 14 "De Oude Pot van Keizer Karel". Verlenging concessie.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Mario Verhaert, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

In de gemeenteraadszittingen van 3 september 2008, 1 september 2010, 3 september 2014, 4 november 2015, 5 oktober 2016, 6 september 2017 en 3 oktober 2018 werd een verlenging van de concessie inname openbare wegenis waarop een gesloten terrasconstructie staat goedgekeurd. De concessie is afgesloten op naam van BVBA Keizer Wima.

 

Volgens het Belgische Staatsblad werd na de bijzondere algemene vergadering van 5 juli 2019 beslist om de heer Leo Mertens te ontslaan als zaakvoerder. In deze vergadering werd beslist om de heer Aldo De Grauwe, mevrouw Inez Haycock en Siemon Basstanie te benoemen als zaakvoerders van de vennootschap.

 

Context en argumentatie

Mevrouw Inez Haycock bevestigde op 5 september 2019 per mail dat zij een concessie wenst aan te gaan. Het is wenselijk om de concessie voor een periode van 1 jaar aan te gaan.

 

De aanvrager moet zich houden aan de bepaling dat 1,5 meter van het voetpad dient vrij te blijven, om de veiligheid van de weggebruikers te kunnen verzekeren.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 40 en 41

 

Beleid en financiën

 

Beleidsinformatie

 

 

Nr.

Omschrijving

Strategische doelstelling

1

Ruimtelijke gemeente

Operationele doelstelling

1.1

Goed ruimtelijk beleid

Actieplan

1.1.3

Correcte vergoeding gebruik van de gronden

Actie

1.1.3.2

Concessie openbare wegenis en terrassen openbaar domein

 

Financiële informatie

De vereiste budgetten zijn als volgt in het financieel meerjarenplan voorzien:

 

Budgetjaar

Uitgaven (incl. btw)

Inkomsten (incl. btw)

Algemene rekening

Beleidscode

2019

 

2.350,00 euro

70600010

0200

 

Visum

Er is geen visum vereist.

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

Aan de BVBA Keizer Wima, Dorp 14 te 2250 Olen wordt een verlenging van concessie verleend voor de inname van een strook grond van de openbare wegenis, groot 48 m². Dit over de ganse breedte van het handelshuis waarop een gesloten vaste terrasconstructie staat. Dit voor een duurtijd van 1 jaar, te rekenen vanaf 1 oktober 2019 om van rechtswege te eindigen op 30 september 2020.

 

Artikel 2

Het voetpad dient 1,5 meter vrij te blijven, om de veiligheid van de weggebruikers te kunnen verzekeren. Ook moet de uitbater de nodige vergunningen aanvragen voor de inname van het openbaar domein.

 

Artikel 3

Het bestuur heeft steeds het recht eenzijdig, van rechtswege en zonder enige opzeg of schadeloosstelling vereist is, deze concessie te verbreken indien het openbaar belang dit zou eisen. De concessionaris kan de concessie altijd opzeggen mits het in acht nemen van een opzegperiode van 3 maanden. Deze periode gaat in de eerste van de maand volgend op de opzegging. De opzegging moet gebeuren met een aangetekende brief.

 

Artikel 4

Het bestuur heeft steeds het recht eenzijdig, van rechtswege en zonder dat enige opzeg of schadeloosstelling vereist is, deze concessie te verbreken indien de concessionaris in gebreke zou blijven de voorwaarden van deze concessie na te leven. Worden inzonderheid beschouwd als redenen tot verbreking van de overeenkomst:

-          wanbetaling van het jaarlijks bedrag van het vastgesteld concessierecht

-          overlijden, rechtsonbekwaamheid, ontzetting, failliet, kennelijk onvermogen van de concessionaris, wanbeheer, gebrek aan onderhoud bij waardevermindering of achter-uitgang van de uitbating die aan de nalatigheid en/of het verzuim van de concessionaris is te wijten of wanneer zonder de toestemming van de gemeente de aard of bestemming van het gesloten terras wordt gewijzigd

 

Deze opsomming is niet-limitatief.

 

Artikel 5

De tekortkomingen zullen vastgesteld worden door middel van een proces-verbaal op te stellen door het college van burgemeester en schepenen. De concessionaris zal door het college van burgemeester en schepenen gehoord worden, tenzij bij weigering of afwezigheid. De gemeenteraad zal zich in zijn eerstvolgende vergadering beraadslagen, na vaststelling door het college van burgemeester en schepenen, inzake de tekortkomingen en de verbreking van het contract.

 

Artikel 6

Het is de concessionaris verboden de huidige concessie aan derden over te dragen, zonder voorafgaandelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Het overtreden van deze bepalingen zal aanzien worden als een grote tekortkoming en zal aanleiding geven tot onmiddellijk verlies van het concessierecht.

 

Artikel 7

Het verkopen, verhuren, onderverhuren, inbrengen in een vennootschap, afstand in bruikleen, uitbaten in medebeheer of mede-eigendom wordt beschouwd als een overdracht. Het uitbaten bij middel van een gerant is toegelaten. De gerant wordt als personeelslid aanzien voor de uit-voering van het contract, wat de rechten van de gemeente aangaat.

 

Artikel 8

De concessieprijs wordt vastgesteld op een jaarvergoeding van 2.274,00 euro (na indexatie) betaalbaar op eerste verzoek van de financieel directeur.

 

Artikel 9

De concessionaris is gehouden tot het voldoen van alle taksen en lasten op en naar aanleiding van de uitbating gesteld of te stellen door openbare machten onder meer openingstaksen, accijnzen, taken op vermakelijkheden, muziektuigen en dergelijke.

 

Artikel 10

De concessiehouder is verplicht voor de ganse duur van de overeenkomst zijn burgerlijke verantwoordelijkheid voor alle risico’s ten aanzien van derden onbeperkt te laten dekken evenals zijn objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing voor exploitaties die voor het publiek toegankelijk zijn.

 

Voor zover als nodig, is de gemeente Olen vertegenwoordigd door het college van burgemeester gemachtigd om alle maatregelen te treffen door het pand te doen verzekeren of verzekerd te houden, polissen te doen opstellen, dit alles op kosten van de concessionaris, premies voor hun rekening te betalen en deze terug te vorderen, de voorlegging te eisen van alle dienstige stukken waaruit blijkt dat de verzekering volledig is.

 

Artikel 11

Na afloop van de concessietermijn zal de concessie pas opnieuw verleend kunnen worden als de bepalingen van artikel 2 te allen tijde nageleefd worden tijdens deze nieuwe concessietermijn.

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

Retributiereglement op de verkoop van cultureel-toeristische producten. Aanslagjaren 2017 tot en met 2019. Goedkeuring aanpassing.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Mario Verhaert, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad keurde in zitting van 7 december 2016 het retributiereglement op de verkoop van cultureel-toeristische producten aanslagjaren 2017 tot en met 2019 goed. Nadien werd het reglement nog aangepast door de gemeenteraad.

 

Context en argumentatie

Een actie "dementievriendelijke gemeente" wordt georganiseerd door de gemeente Olen. Voor deze actie werd een kleurboek ontwikkeld met kleurplaten, foto's, legendes, ... van Olen. Deze kleurboek zal aan al de leerlingen van het 4de leerjaar van alle Olense scholen worden gegeven maar de boek zal ook te koop aangeboden worden.

 

Het tarief dient hiervoor worden vastgelegd.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 40 en 41

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd

-          gemeenteraadsbesluit van 7 december 2016 houdende goedkeuring retributiereglement op de verkoop van cultureel-toeristische producten aanslagjaren 2017 tot en met 2019, zoals gewijzigd

 

Beleid en financiën

 

Beleidsinformatie

 

 

Nr.

Omschrijving

Strategische doelstelling

4

Open gemeente

Operationele doelstelling

4.1

Uitbouwen tot een toeristisch aantrekkelijke en herkenbare gemeente

Actieplan

4.1.1

Ondersteunen van initiatieven gericht op wandelen en fietsen

Actie

4.1.1.5

Fietszoektocht Olense Kartoenale

 

 

Nr.

Omschrijving

Strategische doelstelling

4

Open gemeente

Operationele doelstelling

4.1

Uitbouwen tot een toeristisch aantrekkelijke en herkenbare gemeente

Actieplan

4.1.2

Promoten van toeristische troeven en bezienswaardigheden

Actie

4.1.2.2

Aanbod toeristische informatie en brochures met oog voor nieuwe ontsluitingsmogelijkheden

 

4.1.2.4

Te koop stellen typische streekproducten en promoten van regionale toeristische streekproducten

 

 

Nr.

Omschrijving

Strategische doelstelling

5

Bedrijvige gemeente

Operationele doelstelling

5.5

Bevorderen lokale economie

Actieplan

5.5.2

Promoten lokale economie

Actie

5.5.2.1

Cadeaucheques

 

Financiële informatie

De inkomsten worden als volgt geraamd:

 

Budgetjaar

Uitgaven (incl. btw)

Inkomsten (incl. btw)

Algemene rekening

Beleidscode

2019

 

7.500,00 euro

70000999

052002

 

Visum

Er is geen visum vereist.

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed dat artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 7 december 2016 houdende goedkeuring retributiereglemet op de verkoop van cultureel-toeristische producten aanslagjaren 2017 tot en met 2019 met ingang van heden wordt gewijzigd als volgt:

 

Artikel 2

Voor de verkoop van cultureel-toeristische producten worden de volgende tarieven vastgelegd:

 

bierpakket Keizer Karel (Keizer Karel Travel box)

25,00 euro

stenen pot met drie oren

6,50 euro

tinnen pot met drie oren

37,00 euro

chocolade boerke

3,50 euro

boek "De Boeren van Olen" van Jan Bruylants

5,00 euro

boek "Van Stropdragers en de Pot van Olen"

22,50 euro

boekje "Beelden uit een brief" van Walter van den Broeck

1,00 euro

stripalbum Suske & Wiske "De Pottenproever" (oude editie)

4,50 euro

stripalbum Suske & Wiske "De Pottenproever" (nieuwe editie)

5,00 euro

catalogus Kartoenale (oudere edities, paperback kaft)

4,00 euro

catalogus Kartoenale (recentere edities, harde kaft)

12,00 euro

fietsknooppuntenkaart Antwerpse Kempen

9,95 euro

wandelknooppuntenkaart Kempense Heuvelrug

8,00 euro

cadeaucheque type 1

5,00 euro

cadeaucheque type 2

10,00 euro

kookboek "Lekker Kempens"

24,95 euro

stafkaart mountainbikeroute

3,00 euro

Fair Trade Ecocyclo

2,00 euro

fietszoektocht Olense Kartoenale

2,50 euro

prentenboek "Van Horen zeggen"

8,00 euro

volkscaféroute

2,00 euro

kleurboek dementie

5,00 euro

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

Opmaak van een ontwerp van de fietspaden langs Industrielaan op het grondgebied van Olen. Goedkeuring meerwerken.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Mario Verhaert, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad verleende in zitting van 7 september 2016 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht "Opmaak van een ontwerp van de fietspaden langs Industrielaan op het grondgebied van Olen", met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 24 november 2016 goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan Arcadis Belgium, City Link 2 Posthofbrug 12 te 2600 Antwerpen - Berchem tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver.

 

De opdracht werd gegund voor een bedrag van 44.199,75 euro exclusief btw of 53.481,70 euro inclusief btw.

 

De gemeenteraad verleende in zitting van 4 juli 2018 goedkeuring aan de bijkomende offerte van Arcadis Belgium voor meerwerken voor een bedrag van 11.745,00 euro exclusief btw of 14.211,45 euro inclusief btw naar aanleiding van de feedback van de kwaliteitsadviseur op de startnota.

 

Context en argumentatie

Arcadis nam de aandachtspunten van de kwaliteitsadviseur op in een aangepaste startnota. Deze werd in consensus goedgekeurd in de projectstuurgroep op 26 juni 2019.

 

Eén van de cruciale elementen hierin is de uitbreiding van het projectgebied. In de oorspronkelijke vraag omvatte dit enkel het segment “Sluizenweg tot Honingstraat” (ongeveer 470 meter). De uitbreiding neemt eveneens het segment tussen de N152 en de Sluizenweg (enerzijds) én het segment tussen Honingstraat en Schaatsbergen (anderzijds) mee. Hierdoor vergroot de totale projectomvang tot een lengte van ongeveer 1780 meter. Een uitbreiding van het projectgebied gaat echter gepaard met extra prestaties:

-          uurtarieven:

          De oorspronkelijke opdracht dateert van 2016. De vigerende uurtarieven van 2019 worden voor deze meerwerken gebruikt.

-          opmaak voorontwerp:

          uitvoeren van topografische opmetingen van de bijkomende segmenten

          opmaak projectnota (basisopdracht) met bijhorende projectstuurgroep-vergaderingen en werkoverleg met de gemeente

          opmaak bijkomende voorontwerpplannen. Deze prijs dient gecombineerd gezien te worden met de nog uit te voeren prestaties van de basisopdracht.

          opmaak raming voor het bijkomend segment

-          opmaak ontwerp:

          opmaak ontwerpplannen, bestek en meetstaat: door de uitbreiding zijn er meer uren noodzakelijk om de plannen en de aanbestedingsdocumenten te vervolledigen.

          in de oorspronkelijke opdracht werd de opmaak van een bouwvergunning voorzien. Echter, de bouwvergunning is inmiddels afgeschaft en gewijzigd naar een omgevingsvergunning waarbij tal van documenten (adenda zoals wijziging verharding, boscompensatie, …) dienen opgemaakt te worden alsook extra plannen. De prijs in deze post omvat de bijkomende prestatie-uren ten gevolge van deze wijziging.

          overleg: gezien de uitbreiding en de bijhorende verhoging van complexiteit is het wenselijk om bijkomend een aantal overlegmomenten met de gemeente en de nutsmaatschappijen te voorzien.

-          opvolging der werken

          Een uitbreiding van het traject betekent uiteraard ook een langere uitvoeringstermijn.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 40 en 41

 

Juridische basis

-          wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd, artikel 26, §1, 1°a

-          wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, zoals gewijzigd

-          koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals gewijzigd, artikel 105

-          koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de

-          overheidsopdrachten, zoals gewijzigd, artikel 5, §3

-          gemeenteraadsbesluit van 7 september 2016 houdende goedkeuring lastvoorwaarden, raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht "Opmaak van een ontwerp van de fietspaden langs Industrielaan op het grondgebied van Olen"

-          besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 november 2016 houdende goedkeuring gunning "Opmaak van een ontwerp van de fietspaden langs Industrielaan op het grondgebied van Olen"

-          gemeenteraadsbesluit van 4 juli 2018 houdende goedkeuring meerwerken "Opmaak van een ontwerp van de fietspaden langs Industrielaan op het grondgebied van Olen"

 

Beleid en financiën

 

Beleidsinformatie

 

 

Nr.

Omschrijving

Strategische doelstelling

2

Veilige gemeente

Operationele doelstelling

2.1

Verkeersveiligheid

Actieplan

2.1.2

Verbetering infrastructuur

Actie

2.1.2.1

Aanleg missing links

 

Financiële informatie

De vereiste budgetten zijn als volgt in het financieel meerjarenplan voorzien:

 

Budgetjaar

Uitgaven (incl. btw)

Inkomsten (incl. btw)

Algemene rekening

Beleidscode

2019

355.843,00 euro

 

22400007

0200

 

Visum

Visum nr. 19/FIN/MS/104 werd verleend op 9 september 2019.

 

 

Stemming

 

Voor:Lisette Boeckx (CD&V), Dag Pas (N-VA), Annelies Horemans (N-VA), Willy Maes (N-VA), Jef Peeters (N-VA), An Peeters (N-VA), Michel De Maeyer (CD&V), Sander Verboven (CD&V), Gert Dierckx (CD&V), Joeri Janssens (sp.a-sociaal&anders), Chris Bakelants (sp.a-sociaal&anders), Kris Gebruers (CD&V), Marc T'Syen (CD&V), Elke Tweepenninckx (Groen), Ellen Deswert (CD&V), Seppe Bouquillon (CD&V) en Jan Verbist (CD&V).

Tegen:Jan Verhaert (O1), Riet Smits (O1), Marc Verhulst (O1), Mil Haemhouts (O1) en Steve Janssens (O1).

 

Goedkeuring met 17 voor, 5 tegen en 0 onthouding.

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de offerte goed voor de meerwerken van Arcadis Belgium, City Link 2 Posthofbrug 12 te 2600 Antwerpen - Berchem voor de opdracht "Opmaak van een ontwerp van de fietspaden langs Industrielaan op het grondgebied van Olen" voor een bedrag van 29.853,00 euro exclusief btw of 36.122,13 euro inclusief btw.

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

Brief Agentschap Binnenlands Bestuur over goedkeuring jaarrekening 2018 van de kerkfabriek O.-L.-V.-Olen. Kennisname.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Mario Verhaert, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad heeft op 8 mei 2019 een gunstig advies verleend voor de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek O.-L.-V.-Olen, rekening houdend met het controlerapport van 16 april 2019. Nadien werd de jaarrekening ingediend bij Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Context en argumentatie

Agentschap Binnenlands Bestuur heeft de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek O.-L.-V.-Olen gecontroleerd en goedgekeurd op 2 september 2019.

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 2 september 2019 houdende goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek O.-L.-V.-Olen.

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

Deelname zorgraad eerstelijnszone Middenkempen. Goedkeuring deelname binnen de cluster lokale besturen en aanduiding vertegenwoordiger.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Mario Verhaert, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Via deze reorganisatie brengt men de welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij elkaar. De lokale besturen krijgen een belangrijke rol binnen dit kader via het geïntegreerd breed onthaal en het integraal lokaal sociaal beleid.

 

De gemeenteraad keurde op 6 december 2017 de vorming van de eerstelijnszone Middenkempen goed.

 

De eerste stap in de reorganisatie van de eerstelijn was de oprichting van de eerstelijnszones. Dit is een afgebakende zone van minimum 75.000 inwoners waarin de welzijns- en gezondheidssector gestimuleerd worden om meer samen te werken. Olen behoort tot de eerstelijnszone Middenkempen samen met de gemeenten Herentals, Grobbendonk, Herenthout, Vorselaar, Kasterlee en Lille.

 

Tijdens de opstartfase stuurde het veranderteam (kernteam) de eerstelijnszone aan. Zij werkten onder andere een missie en visie uit voor de eerstelijnszone. Het veranderteam houdt op te bestaan van zodra de Zorgraad geïnstalleerd is.

 

Context en argumentatie

De vorming van de voorlopige Zorgraad in elke eerstelijnszone is nu aan de orde.

 

Tegen uiterlijk 31 oktober 2019 wordt een (voorlopige) Zorgraad samengesteld conform de richtlijnen. De Zorgraad vzw wordt dan het definitieve bestuursorgaan van de eerstelijnszone. Tot eind juni 2020 krijgt elke eerstelijnszone een financiële ondersteuning van 12.000 euro. Op 1 juli 2020 staat de definitieve erkenning van de Zorgraad gepland en zal de subsidie afhangen van verschillende indicatoren.

 

Opdrachten:

De Zorgraad krijgt prioritaire opdrachten:

-          afstemming organisatie en aanbod op de zorg- en ondersteuningsvragen

-          het lokaal sociaal beleid ondersteunen

-          stimuleren van kringwerking

-          interdisciplinaire samenwerking, waaronder gegevensdeling, stimuleren

-          invulling van de sociale kaart mee ondersteunen

 

Samenstelling:

De Zorgraad bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit verschillende clusters:

-          cluster lokale besturen (maximum zes zetels ): gemeenten, OCMW's en Huis van het Kind

-          cluster Welzijn (maximum zes zetels): de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg, de lokale dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra voor algemeen welzijnswerk.

-          cluster eerstelijnszorgactoren (maximum zes zetels): de huisartsen, de thuisverpleegkundigen, de kinesistherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de podologen, de vroedvrouwen, de ergotherapeuten, de diëtisten, de klinisch psychologen, de partners die actief zijn in functie 1 van de netwerken volwassenen artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren

-          verenigingen personen met zorg- en ondersteuningsvraag en vereniging van gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers (maximum drie zetels)

-          anderen, bv. personen met een handicap, ziekenhuis, ... (maximum 4 zetels)

 

De lokale besturen zetelen in de cluster lokale besturen vanuit hun regierol binnen het lokaal sociaal beleid. Zowel een medewerker van het lokaal bestuur als een mandataris kan zetelen in de Zorgraad. De VVSG beveelt aan om in de vertegenwoordiging rekening te houden met een breed perspectief op lokaal sociaal beleid zodat men linken kan leggen naar andere levensdomeinen naast welzijn en gezondheid zoals wonen, werken, onderwijs en vrije tijd.

 

De lokale besturen zetelen in de cluster welzijn vanuit hun actorrol (woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, dienst voor gezinszorg). Voor de invulling van deze cluster zijn afspraken nodig met de andere welzijnsactoren. Alhoewel de sociale diensten van het OCMW niet expliciet zijn opgenomen bij de samenstelling van de cluster welzijn ,is het toch belangrijk om de link binnen de cluster welzijn te behouden.

 

Personen die worden afgevaardigd worden geacht de nodige tijd te investeren in de Zorgraad.

 

In beide clusters in het belangrijk om het eigen bestuur te overstijgen en te spreken namens de cluster of sector waarvoor men vertegenwoordiger is.

 

Belang van deelname aan de Zorgraad

Het ziet ernaar uit dat de Zorgraad naar de toekomst een belangrijk orgaan wordt. De Zorgraad zal het lokaal bestuur kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleid onder andere via de brede samenwerking tussen welzijn en gezondheid. Een goede samenwerking tussen de verschillende betrokkenen zorgt niet alleen voor een uitbreiding van de zorgmogelijkheden, maar eveneens voor een beter zorgcontinuüm rond de cliënt. Via de deelname van de Zorgraad leren de andere aanwezigen de gemeente en het OCMW kennen waardoor de drempels dalen. Door het netwerk via de Zorgraad is het vanuit het lokaal bestuur gemakkelijker om het lokaal sociaal beleid op gemeentelijk niveau uit te bouwen.

 

Vlaamse gesubsidieerde projecten krijgen steeds meer de eerstelijnszone als uitvalsbasis. Naar programmatie toe is het niet ondenkbeeldig dat de eerstelijnszone voor bepaalde voorzieningen als vertrekbasis zal worden gebruikt.

 

De deelname vanuit een lokaal bestuur aan een privaatrechterlijke vereniging moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

 

Binnen de eerstelijnszone Middenkempen zijn zes zetels in te vullen vanuit de lokale besturen in het kader van hun regiefunctie binnen de cluster lokale besturen.

 

De eerstelijnszones spelen een belangrijke rol in de organisatie van zorg en welzijn, en hebben een ondersteunende opdracht binnen het kader van lokaal sociaal beleid.

 

De voorlopige Zorgraad kwam voor de eerste maal samen in juni 2019. De voorlopige Zorgraad vergadert op maandelijkse basis.

 

De gemeente Olen kan een mandataris of een ambtenaar afvaardigen binnen de cluster lokale besturen.

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om vanuit het lokaal bestuur Olen Sandy Blockx, diensthoofd Sociale Hulp- en Dienstverlening, af te vaardigen voor de Zorgraad binnen de cluster lokale besturen en dit vanuit haar expertise binnen de domeinen welzijn, gezondheid en lokaal sociaal beleid.

 

De gemeenteraad gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een vertegenwoordiger namens lokaal bestuur Olen voor de (voorlopige) Zorgraad van eerstelijnszone Middenkempen.

 

Er nemen 22 raadsleden deel aan de stemming. In de stembus zijn ook 22 stembriefjes gevonden. De stemming geeft volgende uitslag:

-          Sandy Blockx bekomt 22 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

 

Sandy Blockx bekomt dus de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 40 en 41

 

Juridische basis

-          decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders

-          besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een subsidie aan de initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden

-          besluit van de Vlaamse regering van 17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende inwerkingstreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders

-          gemeenteraadsbesluit van 6 december 2017 houdende goedkeuring vorming eerstelijnszone

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de deelname aan de eerstelijnszone Middenkempen.

 

Artikel 2

De gemeenteraad duidt Sandy Blockx, diensthoofd Sociale Hulp- en Dienstverlening, aan voor de voorlopige Zorgraad van de eerstelijnszone Middenkempen binnen de cluster lokale besturen als vertegenwoordiger van lokaal bestuur Olen.

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

Sportregio Kempen. Goedkeuring ontbinding.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Mario Verhaert, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De gemeente Olen neemt sinds 10 februari 1987 deel aan de werking van Sportregio Kempen. De laatste statutenwijziging werd goedgekeurd in 2015. Dit ging samen met de uitstap van de provincie Antwerpen uit de samenwerking vanaf 1 januari 2016.

 

Sportregio Kempen IV is georganiseerd als een interlokale vereniging en bestond sinds 2016 uit de volgende gemeenten:

-          Grobbendonk

-          Heist-op-den-Berg

-          Herentals

-          Herenthout

-          Herselt

-          Hulshout

-          Nijlen

-          Olen

-          Vorselaar

-          Westerlo

 

In 2016 nam de gemeenteraad kennis van de uitstap van de gemeente Herselt uit de interlokale vereniging met ingang van 1 januari 2017.

 

Volgens artikel 3 §6 moet elke opzeg via aangetekend schrijven gecommuniceerd worden aan de gemeenteraden van alle participerende gemeenten voor 1 juli van het lopende werkjaar met vermelding van de motivatie tot deze beslissing. De datum van verzending geldt als datum van opzegging.

 

Op 30 april 2019 besliste de gemeenteraad van Vorselaar om uit te stappen uit Sportregio Kempen met ingang van 1 januari 2020. De gemeente Vorselaar stelde de andere deelnemers van Sportregio Kempen op 16 mei 2019 per brief hiervan in kennis.

 

Op 7 mei 2019 besliste de gemeenteraad van Herentals om uit te stappen uit Sportregio Kempen met ingang van 1 januari 2020. De stad Herentals stelde de andere deelnemers van Sportregio Kempen op 21 mei 2019 per brief hiervan in kennis.

 

Op 8 mei 2019 besliste de gemeenteraad van Olen om uit te stappen uit Sportregio Kempen met ingang van 1 januari 2020. De gemeente Grobbendonk stelde de andere deelnemers van Sportregio Kempen op 3 juni 2019 per brief hiervan in kennis.

 

Op 23 mei 2019 besliste de gemeenteraad van Grobbendonk om uit te stappen uit Sportregio Kempen met ingang van 1 januari 2020. De gemeente Grobbendonk stelde de andere deelnemers van Sportregio Kempen op 3 juni 2019 per brief hiervan in kennis.

 

Op 3 juni 2019 besliste de gemeenteraad van Herenthout om uit te stappen uit Sportregio Kempen met ingang van 1 januari 2020. De gemeente Herenthout stelde de andere deelnemers van Sportregio Kempen op 4 juni 2019 per brief hiervan in kennis.

 

Context en argumentatie

Sinds de laatste statutenwijziging van 2015 waren er tien deelnemers in Sportregio Kempen IV. Hiervan stapte Herselt al uit op 1 januari 2017 en op 1 januari 2020 stappen ook Grobbendonk, Herentals, Herenthout Olen en Vorselaar uit.

 

Hierdoor zouden vanaf 1 januari 2020 enkel Heist-op-den-Berg, Hulshout, Nijlen en Westerlo nog deel uitmaken van Sportregio Kempen.

 

Anderzijds staat in artikel 8 §1 van de statuten van Sportregio Kempen IV dat de bevoegde gemeenteraden van de participerende gemeenten van de interlokale vereniging kunnen beslissen tot ontbinden van de "Sportregio Kempen IV", al dan niet na een advies van het beheerscomité. De ontbinding is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de bevoegde raden deze goedkeurt.

 

In theorie zouden de Netelandgemeenten (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar), die allemaal uitstappen met ingang van 1 januari 2020, kunnen beslissen om tot de ontbinding over te gaan. Immers, wanneer minstens vijf van de negen nog deelnemende gemeenten dit zouden beslissen, is hiermee een meerderheid bereikt.

 

Op 2 juli 2019 hebben de niet-Netelandgemeenten een informeel overleg gehad over de toekomst van "Sportregio Kempen IV" omwille van de uitstap van de Netelandgemeenten. Zij hebben beslist om de structuur "Sportregio Kempen IV" niet verder te laten bestaan.

 

Artikel 8 §2 van de statuten bepaalt dat wanneer aan het bestaan van "Sportregio Kempen IV" een einde komt door de participerende gemeenten in gezamenlijk akkoord één of meerdere vereffenaars moeten worden aangesteld. Er werd door hen voorgesteld om Erik Blondeel van de beherende gemeente Nijlen als vertegenwoordiger van de niet-Netelandgemeenten en Steven Anthonis van de gemeente Grobbendonk die volmachthouder is van de rekening van "Sportregio Kempen IV" als vertegenwoordiger van de Netelandgemeenten aan te stellen als vereffenaars.

 

De aanwezige middelen van "Sportregio Kempen IV" moeten conform artikel 8 §3 van de statuten verdeeld worden over de participerende gemeenten overeenkomstig hun inbreng. Eventuele schulden moeten evenredig verdeeld worden over de participerende gemeenten, conform artikel 8 §4 van de statuten.

 

Het is dus een taak voor de vereffenaars om de jaarrekening van 2019 vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden en de verdeling van de aanwezige middelen of schulden op te maken.

 

In onderling overleg tussen de participerende gemeenten wordt voorgesteld om twee vereffenaars aan te duiden om de ontbinding van de vereniging af te ronden, namelijk een ambtenaar uit een Neteland-gemeente en een ambtenaar uit een niet-Netelandgemeente. Zowel de heer Steven Anthonis van Grobbendonk als de hjeer Erik Blondeel van Nijlen hielden zich tot nu toe reeds bezig met de financiën van de vereniging.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          statuten van Sportregio Kempen IV, artikel 8 §1 en §2

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, meer bepaald artikels 392 tot en met 395

-          statuten van Sportregio Kempen IV

-          gemeenteraadsbesluit van Vorselaar van 30 april 2019 houdende goedkeuring uitstap uit Sportregio Kempen

-          gemeenteraadsbesluit van Herentals van 7 mei 2019 houdende uittreding Sportregio Kempen

-          gemeenteraadsbesluit van Olen van 8 mei 2019 houdende goedkeuring uitstap uit Sportregio Kempen

-          gemeenteraadsbesluit van Grobbendonk van 23 mei 2019 houdende goedkeuring uitstap uit Sportregio Kempen

-          gemeenteraadsbesluit van Herenthout van 3 juni 2019 houdende goedkeuring uittreding uit de interlokale vereniging Sportregio Kempen

 

 

Stemming

 

Unaniem

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om Sportregio Kempen IV te ontbinden.

 

Artikel 2

De volgende personen worden aangeduid als vereffenaar:

-          Erik Blondeel, medewerker van de gemeente Nijlen

-          Steven Anthonis, medewerker van de gemeente Grobbendonk

 

Artikel 3

Aan de vereffenaars van Sportregio Kempen IV wordt gevraagd om de jaarrekening van 2019 vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeentes.

 

Artikel 4

Aan de vereffenaars wordt gevraagd om de verdeling van de aanwezige middelen of schulden op te maken, waarna de beherende gemeenten Nijlen dit kan afrekenen met de deelnemende gemeentes.

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

VVSG. Aanduiding van Seppe Bouquillon als lid van de bestuurlijke commissie 'Innovatief en vernieuwend besturen'. Kennisname.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Mario Verhaert, raadslid

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad besliste op 2 juni 1993 de statuten voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) goed te keuren en aan te sluiten.

 

De vereniging heeft tot doel de aangesloten lokale besturen te helpen bij het vervullen van hun beleidsdoelstellingen en opdrachten en hun autonomie te bevorderen en te verdedigen.

 

Context en argumentatie

Bij de start van een nieuwe lokale legislatuur breekt ook voor de VVSG vzw het moment aan voor de nieuwe samenstelling van de eigen bestuursorganen. Dat gebeurt binnen het kader van de VVSG-statuten, die eind 2018 door de algemene vergadering werden gewijzigd en unaniem werden goedgekeurd. 

 

Eind januari 2019 werden alle steden en gemeenten uitgenodigd om kandidaten voor de diverse bestuursorganen voor te dragen. Meer bepaald werd aan de gemeenten gevraagd om hun kandidaten voor te dragen voor de algemene vergadering (afgevaardigde), de raad van bestuur en de bestuurlijke commissies.

 

Bij de samenstelling van de raad van bestuur en de zes bestuurlijke commissies werd zorgvuldig rekening gehouden worden met:

-          de voordrachten vanuit de steden en gemeenten

-          de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 die de grondslag levert voor de verdeling over de verschillende politieke partijen (die gelet op andere verdeelcriteria ook voorstellen kunnen formuleren om tot een evenwichtige samenstelling van de Raad te komen)

-          een zo ruim mogelijke spreiding over de verschillende types gemeenten

-          een zo ruim mogelijke geografische spreiding

-          een billijke man/vrouw verhouding

-          het statutaire verbod dat er vanuit één gemeente meer dan één lid in de raad van bestuur zit

 

Vanuit deze overwegingen en criteria heeft de VVSG vzw Seppe Bouquillon aangeduid als lid van één van de bestuurlijke commissies.

 

Na samenstelling van de raad van bestuur door de algemene vergadering van 13 juni 2019 behoort het aan de raad van bestuur om het dagelijks bestuur samen te stellen uit haar leden. Tevens worden de voorzitters van de zes bestuurlijke commissies aangeduid.

 

Het dagelijks bestuur van VVSG duidde tijdens hun vergadering van 3 juli 2019  Seppe Bouquillon aan als lid van de bestuurlijke commissie 'Innovatief en vernieuwend besturen'.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 40 en 41

 

Juridische basis

-          gemeenteraadsbesluit van 2 juni 1993 houdende goedkeuring statuten van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten v.z.w. en aansluiting van de gemeente bij deze vereniging

-          statuten van VVSG